Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgarna går också att ladda ner här

Innehåll

Medlemskap §§ 2–11
Beslut och val §§ 12–24
Partiförening §§ 25–32
Partiförenings årsmöte §§ 33–39
Partiförenings styrelse §§ 40–44
Partidistrikt §§ 46–52
Distriktsårskonferens §§ 53–72
Distriktsstyrelse §§ 73–77b
Partikongress §§ 78–90
Kongressombud §§ 91–99
Kongressens ärenden §§ 100–106
Partistyrelse §§ 107–116
Verkställande utskott §§ 117–118
Revisorer och revision §§ 119–122
Programkommission §§ 123–125
Parlamentariska grupper §§ 126–135
Kandidatlistor vid allmänna val §§ 136–145
Uteslutning §§ 146–148
Medlemsomröstning §§ 149–152
Upplösning av partiförening och distrikt §§ 153–155
Stadgarnas giltighet och tolkning §§ 156–158

§ 1. Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.

Medlemskap

§ 2. Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem.

§ 3. Medlemskapet börjar gälla 30 dagar efter att medlemsavgiften är betald. Partistyrelsens verkställande utskott beslutar om administrativa rutiner och regler för inskrivande av nya medlemmar i medlemsregistret. Sådana rutiner och regler skall utformas i full överensstämmelse med §§ 1 och 2 och med beaktande av § 5.

§ 4. Anslutning sker till partiförening.

§ 5. Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den som är medlem i konkurrerande politiskt parti, som uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik eller som på annat sätt kan förväntas allvarligt skada partiet. Medlemskap kan på samma grund även återkallas inom 90 dagar från att medlemsavgiften är betald.

§ 6. Beslut att neka medlemskap skall med angivande av skäl snarast rapporteras till distriktsstyrelsen.

§ 7. Beslut att neka medlemskap kan överklagas till distriktsstyrelse. Distriktsstyrelses beslut i sådant ärende kan överklagas till partistyrelsen.

§ 8. Tidigare utesluten medlem kan bli medlem på nytt efter beslut av partistyrelsen.

§ 9. Alla medlemmar har lika rätt att, i de former som följer av dessa stadgar, medverka i utformandet av partiets politik och verksamhet. Partiets medlemmar har ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri debatt där alla bemöts med respekt och tolerans. Alla medlemmar har lika rätt att kandidera till förtroendeuppdrag, med undantag för de begränsningar som anges i §§ 64, 97 och 120.

§ 10. Årlig medlemsavgift fastställs av kongressen. Partistyrelsen beslutar om anvisningar för beviljande av nedsatt avgift och avgiftsbefrielse samt om medlemsintäkternas fördelning.

§ 11. Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser mister de rättigheter som följer av medlemskapet. Fördelning av ombud till årskonferens och kongress baseras endast på betalningsklara medlemmar. Medlems rättigheter återfås då utestående avgifter har betalats.

Beslut och val

§ 12. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen när inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

§ 13. Vid beslutande möten, konferenser och kongresser skall beslutsprotokoll föras. Protokoll skall justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner eller av nästkommande möte.

§ 14. Vid lika röstetal i beslut med votering har sittande mötesordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i personval, samt då sittande ordförande saknar rösträtt, avgör lotten.

§ 15. Styrelse eller annan vald beslutande instans är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter är kallade och antalet röstberättigade på mötet utgör minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.

§ 16. Medlemmar som ingått i en styrelse eller motsvarande har ej rösträtt vid behandling av frågan om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

§ 17. Inom partiet får inte rösträtt utövas genom fullmakt.

§ 18. Medlem som representerar Vänsterpartiet på externa möten och konferenser kan inte fatta för partiet bindande beslut utan fullmakt från styrelse på berörd nivå.

§ 19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och parlamentarisk representation.

§ 20. Personval genomförs slutet om någon med förslagsrätt så begär.

§ 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

§ 22. Vid personval krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. De som i omvalet fått flest röster förklaras valda.

§ 23. Antalet suppleanter får inte vara större än antalet ordinarie ledamöter. Den ordning i vilken suppleanter inträder istället för ordinarie ledamot fastställs i enlighet med röstetalen. Vid lika röstetal fastställs ordningen genom lottning. Om suppleanter väljs med acklamation fastställs ordningen genom särskilt beslut eller genom lottning.

§ 24. Suppleant i styrelse eller annat organ har endast rösträtt vid tjänstgöring i ordinarie ledamots ställe. I övrigt har suppleant, med undantag för kongress och distriktsårskonferens, samma rättigheter som ordinarie ledamot och kallas till alla möten.

Partiförening

§ 25. Partiföreningen är partiets grundorganisation. Partiföreningen består av medlemmar inom kommun, kommundel eller på arbetsplats eller lärosäte. Partiförening kan även organisera medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med gemensam arbetsgivare. Ingen medlem kan tillhöra fler än en geografiskt baserad partiförening.

§ 25b. Den som tillhör partiförening för medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med gemensam arbetsgivare kan även tillhöra en geografiskt baserad partiförening. Dubbelansluten medlem kan bara kandidera och väljas till ombud på kongress, årskonferens eller motsvarande i en av partiföreningarna. Rösträtt i sådant val kan av dubbelansluten medlem bara utövas i en av partiföreningarna.

§ 26. Ny partiförening godkänns av distriktsstyrelsen. Partiförenings gränser och namn, liksom delning eller sammanslagning av partiföreningar, beslutas av distriktsstyrelsen efter diskussion med berörda partiföreningar. Beslut att ej godkänna ny partiförening kan överklagas till partistyrelsen.

§ 27. Medlemmar på ort där partiförening saknas ansluts till den partiförening som distriktsstyrelsen beslutar. Dessa medlemmar kan bedriva verksamhet i Vänsterpartiets namn som en lokal arbetsgrupp.

§ 28. Partiföreningens uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik. Detta sker genom att formulera och föra fram lokala krav och förslag, stödja och organisera rörelser och aktiviteter till stöd för partiets strävanden samt genom att delta i kommunalpolitiskt arbete. Verksamheten skall kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med medborgarna.

§ 29. Partiföreningens uppgift är vidare att genom deltagande i den interna partidiskussionen och genom studier i marxistisk, feministisk och annan politisk teori bidra till partiets utveckling.

§ 30. Partiföreningen utformar själv sin organisation och sitt arbetssätt i överensstämmelse med dessa stadgar och på ett sådant sätt att demokratin garanteras och alla medlemmars möjlighet till deltagande i verksamheten säkras.

§ 31 Partiförening kan bildas på utländsk ort. Föreningens uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik.

§ 32. Ny partiförening på utländsk ort skall godkännas av partistyrelsen.

Partiförenings årsmöte

§ 33. Partiföreningens högsta instans är årsmötet, som genomförs före mars månads utgång om inte särskilda skäl förhindrar detta.

§ 33 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet bör könsseparatistiska träffar genomföras i anslutning till årsmötet.

§ 34. Partiföreningens medlemmar kallas till årsmöte senast två veckor före dess genomförande.

§ 35. Extra årsmöte genomförs när styrelsen finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt så begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.

§ 36. Rösträtt på årsmötet har endast partiföreningens medlemmar. Årsmötet beslutar om yttrande- och förslagsrätt för inbjudna gäster.

§ 37. Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

* styrelsens verksamhetsberättelse
* styrelsens ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
* beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
* inkomna motioner
* val av styrelse
* val av revisorer

I förekommande fall behandlas den kommunala gruppens rapport. Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av årsmötet.

§ 38. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall föreligga skriftligt.

§ 39. Årsmötets val bereds av en valberedning utsedd av föregående årsmöte eller, då så inte kunnat ske, av tidigare medlemsmöte. Rätt att nominera har partiföreningens medlemmar. Formerna för nominering fastställs i övrigt av valberedningen.

Partiförenings styrelse

§ 40. Partiföreningens ordförande respektive kassör kan väljas av årsmötet i separata val. Om så inte sker, utser styrelsen inom sig ordförande och kassör. Styrelsen utser därutöver de poster som anses behövliga.

§ 41. Styrelsens och revisorernas mandatperiod är ett år.

§ 42. Styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet, leder och utvecklar partiföreningens verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvarar för partiföreningens ekonomi och administration samt kallar till och förbereder regelbundna medlemsmöten.

§ 43. Styrelsen har arbetsgivaransvar för av partiföreningen anställd personal och sluter avtal.

§ 44. Styrelsen ansvarar för att partiföreningens handlingar och föremål förvaras och bevaras på ett betryggande sätt.

[§ 45 Upphävd]

Partidistrikt

§ 46. Partidistrikt består av medlemmar och partiföreningar inom en eller flera riksdagsvalkretsar.

§ 47. Om ett distrikt består av endast en partiförening utgör partiföreningens årsmöte årskonferens och dess styrelse fungerar som distriktsstyrelse.

§ 48. Partidistrikts gränser och namn fastställs av partistyrelsen efter diskussion med berörda distriktsstyrelser och partiföreningar.

§ 49. Partidistriktets uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik.

§ 50. När flera distrikt ingår i region med regionfullmäktige eller motsvarande skall de samverka i ett representantskap. Partistyrelsen fastställer efter diskussion med berörda distrikt särskilda stadgar för denna samverkan.

§ 51. Vad som i dessa stadgar sägs om regionfullmäktigegrupps ledamöter gäller även för regionfullmäktigeledamöter.

§ 52. Partiförening på utländsk ort tillhör inte ett partidistrikt.

Distriktsårskonferens

§ 53. Partidistriktets högsta instans är årskonferensen, som genomförs före mars månads utgång varje eller vartannat år. Beslut om mandatperiodens längd fattas av årskonferensen.

§ 53 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet ska könsseparatistiska träffar genomföras i anslutning till årskonferensen.

§ 54. Partidistriktets föreningar kallas till årskonferens senast tre månader före dess genomförande.

§ 55. Extra årskonferens genomförs då distriktsstyrelsen finner det nödvändigt eller då partiföreningar med minst en tredjedel av distriktets medlemsantal efter beslut av medlemsmöte så begär. Kallelse till extra årskonferens utsänds senast en månad före dess genomförande. Extra årskonferens kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.

§ 56. I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, regionfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

§ 57. Rösträtt har endast partiföreningarnas ombud.

§ 58. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

§ 58 b. I det fall distriktet sammanfaller geografiskt med en kommun har kommunfullmäktigegruppens ledamöter samt regionfullmäktigeledamöter från distriktet närvaro-, yttrande och förslagsrätt.

§ 59. Revisorer har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den gångna verksamheten. Valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. För inbjudna gäster beslutar årskonferensen om yttrande- och förslagsrätt.

§ 60. Årskonferensens överläggningar och handlingar är offentliga.

§ 61. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Antalet ombud fastställs av distriktsstyrelsen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet vid tidpunkten för årskonferensens inkallande, dock tidigast fyra månader före dess genomförande. Antalet ombud skall vara minst 20 och minst dubbelt så stort som antalet partiföreningar i distriktet.

§ 62. Partiförening som är bildad efter senaste årsrapport erhåller ombud enligt medlemsantal vid bildandet.

§ 63. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte.

§ 64. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud.

§ 65. Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande. Vid extra årskonferens enligt § 55 skall motioner vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före dess genomförande.

§ 66. Inkomna motioner med distriktsstyrelsens yttrande samt förslag till verksamhetsplan sänds till partiföreningar och ombud senast tre veckor före årskonferensens genomförande. Vid extra årskonferens enligt § 55 sänds motioner med distriktsstyrelsens yttranden samt övriga förslag från distriktsstyrelsen till partiföreningar och ombud senast en vecka före dess genomförande.

§ 67. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse sänds till partiföreningar och ombud senast en vecka före årskonferensens genomförande.

§ 68. Årskonferensens dagordning skall uppta följande ärenden:

 • distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
 • revisorernas berättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning
 • regionfullmäktigegruppens rapport
 • verksamhetsplan
 • inkomna motioner

I förekommande fall behandlas den kommunala gruppens rapport och rapport från distriktets riksdagsledamöter. Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av årskonferensen.

§ 69. Årskonferensens val, med undantag av val av valberedning, bereds av en valberedning utsedd av föregående årskonferens. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet. Formerna för nominering fastställs i övrigt av valberedningen.

§ 70. Val av ny valberedning bereds av distriktsstyrelsen eller av särskild valkommitté tillsatt av årskonferensen.

§ 71. För distriktsstyrelseledamöter och revisorer kan suppleanter väljas.

§ 72. Distriktsstyrelsens och revisorernas mandatperiod avslutas när nytt val genomförts.

Distriktsstyrelse

§ 73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

§ 74. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar och sluter avtal för personal som är anställd av distriktet.

§ 75. Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets handlingar och föremål förvaras och bevaras på ett betryggande sätt.

§ 76. Distriktsstyrelsen kan inom sig utse vice ordförande och ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet, i vilket distriktsordföranden skall ingå, leder verksamheten mellan distriktsstyrelsens sammanträden.

§ 77. Till distriktsstyrelsens sammanträden kallas, utöver ordinarie ledamöter och suppleanter, riksdagsledamöter och partistyrelseledamöter från distriktet, representant för regionfullmäktigegruppen, valberedningens ledamöter, revisorerna samt representant för Ung Vänster, vilka alla har yttranderätt. Därutöver beslutar distriktsstyrelsen om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Om det finns särskilda skäl för det kan kallelsen begränsas till endast ledamöter och suppleanter.

§ 77b. I de fall distriktet sammanfaller geografiskt med en kommun kallas även representanter för kommunfullmäktigegruppen till distriktsstyrelsens sammanträden.

Partikongress

§ 78. Partikongressen är partiets högsta instans. Den genomförs som programkongress (§ 101), valårskongress (§ 102) och extra kongress (§ 81).

§ 79. Partikongress genomförs vartannat år på tid och plats som beslutas av partistyrelsen. Programkongress genomförs vart fjärde år. Den behandlar program-, stadge- och organisationsfrågor samt inkomna motioner. Mellanliggande kongress, valårskongress, behandlar partistyrelsens förslag inför de allmänna valen och partistyrelsens förslag i övrigt. Partiföreningar och distrikt kallas till programkongress och valårskongress senast sex månader före dess genomförande.

§ 79 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet ska könsseparatistiska träffar genomföras i anslutning till kongressen.

§ 80. Förslag till dagordning för kongressen, partistyrelsens förslag i program- och stadgefrågor, samt programkommissionens förslag sänds till partiföreningarna senast fem månader före kongressens genomförande.

§ 81. Extra kongress genomförs då partistyrelsen finner det nödvändigt eller då partiföreningar med minst en tredjedel av partiets medlemsantal efter beslut av medlemsmöte så begär. Kallelse till extra kongress utsänds senast två månader före dess genomförande. Kongress kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.

§ 82. Motionsrätt har enskild medlem, partiförenings styrelse, medlemsmöte och årsmöte, distriktsstyrelse samt distriktsårskonferens.

§ 83. Motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast tre månader före kongressens genomförande.

§ 84. Programkommissionen yttrar sig över motioner angående partiprogrammet. Partistyrelsen yttrar sig över övriga motioner.

§ 85. I kongressen deltar ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet.

§ 86. Rösträtt har endast kongressombud.

§ 87. Kongressombud, partistyrelsens och programkommissionens ledamöter samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet har yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor.

§ 88. Revisorer har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den gångna verksamheten. Valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. För inbjudna gäster beslutar kongressen om yttrande- och förslagsrätt.

§ 89. Kongressens överläggningar och handlingar är offentliga.

§ 90. Kostnader för partistyrelsens ledamöter, revisorer och ledamöter i valberedning och programkommission betalas av partistyrelsen.

Kongressombud

§ 91. Antalet kongressombud är 225. Ombuden fördelas mellan distrikten i proportion till medlemsantalet vid tidpunkten för kongressens inkallande, dock tidigast åtta månader före dess genomförande. Varje distrikt skall vara representerat med minst två ombud.

§ 92. Fördelning av ombud till partiförening på utländsk ort beslutas av partistyrelsen. Ombud väljs av partiföreningens medlemmar.

§ 93. Ombudsavgiften fastställs av partistyrelsen. Kostnaderna för ombudens deltagande i kongressen betalas av distrikten.

§ 94. Valordning för val av kongressombud fastställs av partistyrelsen. Distriktsstyrelsen ansvarar för genomförande av valen och rapportering av resultatet.

§ 95. För att trygga en allsidig representation i geografiska och andra avseenden kan distrikt indelas i valkretsar. Sådan indelning beslutas av distriktsårskonferens eller distriktsstyrelse.

§ 96. I distrikt som omfattar fler än ett län skall varje län garanteras minst ett ombud.

§ 97. Ombud kan endast väljas bland distriktets egna medlemmar. Partistyrelseledamot kan inte väljas till ombud.

§ 98. I valet utses lika många suppleanter som ombud.

§ 98b. Vid personval av kongressombud via postomröstning väljs de kandidater med flest av vid valet avgivna godkända röster.

§ 99. Distriktsstyrelsen ansvarar för att valda ombud anmäls genom insändande av ombudsfullmakt senast sex veckor före kongressens genomförande.

Kongressens ärenden

§ 100. Inkomna motioner med partistyrelsens och programkommissionens yttrande sänds till partiföreningar och valda ombud senast en månad före kongressens genomförande.

§ 101. Programkongressens dagordning skall uppta följande ärenden:

 • partistyrelsens verksamhetsberättelse, inklusive riksdagsgruppens rapport
 • partistyrelsens ekonomiska rapport
 • revisorernas berättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för den avgående partistyrelsen
 • val av partiordförande, partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter, partistyrelsens suppleanter, programkommission, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
 • Europaparlamentsgruppens rapport
 • strategi och prioriteringar
 • partistyrelsens förslag
 • programkommissionens förslag
 • inkomna motioner

Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av kongressen.

§ 102. Valårskongressens dagordning skall uppta följande ärenden:

 • partistyrelsens verksamhetsberättelse, inklusive riksdagsgruppens rapport
 • partistyrelsens ekonomiska rapport
 • revisorernas berättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för den avgående partistyrelsen
 • val av partiordförande, partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter, partistyrelsens suppleanter, programkommission, revisorer, revisionssuppleanter och valberedning
 • partistyrelsens förslag
 • inkomna motioner.

Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av kongressen

§ 103. Till partistyrelsen väljs, utöver ordförande, 22 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter, till programkommissionen 9 ledamöter, till valberedningen 11 ledamöter samt till revisorer tre ordinarie revisorer och tre revisorssuppleanter.

§ 104. Mandattiden för partistyrelse, revisorer, programkommission och valberedning är en kongressperiod.

§ 105. Kongressens val, med undantag av val av valberedning, bereds av en valberedning utsedd av föregående kongress. Rätt att nominera har distriktsårskonferens, distriktsstyrelse, partiförenings styrelse och medlemsmöte samt enskild medlem. Formerna för nominering fastställs i övrigt att valberedningen.

§ 106. Val av ny valberedning bereds av partistyrelsen eller i annan ordning som kongressen beslutar. Formerna för nominering till ny valberedning fastställs av partistyrelsen

Partistyrelse

§ 107. Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

§ 108. Partistyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån kongressens beslut utveckla partiets politik, verkställa kongressens beslut, leda och utveckla partiets verksamhet, ansvara för partiets ekonomi och administration samt stödja distriktens och partiföreningarnas arbete.

§ 109. Till partistyrelsens sammanträden kallas, utöver ordinarie ledamöter och suppleanter, riksdagsgruppens gruppledare, representant för Europaparlamentsgruppen, kanslichef, representant för programkommissionen, valberedningens ledamöter, revisorerna, representant för den centralt anställda personalen samt representant för Ung Vänster, vilka alla har yttranderätt. Därutöver beslutar partistyrelsen om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 110. Partistyrelsen väljer bland sina ordinarie ledamöter en partisekreterare samt en eller två vice ordföranden. Om två vice ordförande väljs skall en vara förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

§ 111. Partistyrelsen väljer bland sina ordinarie ledamöter ett verkställande utskott bestående av högst 7 ledamöter. I verkställande utskottet skall partiordförande, vice ordförande och partisekreterare ingå. Mandatperioden för verkställande utskottet är en kongressperiod.

§ 112. Partistyrelsen sammanträder minst sex gånger årligen. Tid och plats för sammanträde bestäms av verkställande utskottet. Verkställande utskottet skall även kalla till sammanträde om minst en fjärdedel av partistyrelsens ordinarie ledamöter så begär.

§ 113. Partiets och partiföretagens räkenskaper behandlas årligen av partistyrelsen före april månads utgång.

§ 114. Partistyrelsen utser de utskott, arbetsgrupper och ansvarsposter som den finner nödvändiga och fastställer instruktioner för deras arbete.

§ 115. Partistyrelsen ansvarar för att partistyrelsens, partikongressens och övriga centrala arkivhandlingar och föremål förvaras och bevaras på betryggande sätt.

§ 116. Partistyrelsen har arbetsgivaransvar för all centralt anställd personal. Förhandlingar, slutande av avtal och daglig arbetsledning med mera kan delegeras till verkställande utskottet, särskild förhandlingsdelegation och kanslichef. Verkställande utskottet kan besluta om vidaredelegation. Partistyrelsen fastställer arbetsgivarpolicy.

Verkställande utskott

§ 117. Verkställande utskottets uppgift är att mellan partistyrelsemötena besluta i löpande ärenden, verkställa partistyrelsens beslut, kalla till och förbereda partistyrelsemötena samt att på uppdrag av partistyrelsen ansvara för partiets ekonomiska förvaltning. Verkställande utskottet kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att endast partistyrelseledamöter och suppleanter kallas till ett visst möte eller till behandlingen av ett visst ärende.

§ 118. Verkställande utskottet beslutar om ständiga och tillfälliga adjungeringar av personal, representanter för närstående organisationer och andra till utskottets möten samt om de adjungerades yttrande- och förslagsrätt.

Revisorer och revision

§ 119. Partiets räkenskaper och förvaltning skall på alla nivåer granskas av valda revisorer som rapporterar till den instans som valt dem

§ 120. Revisor kan inte ingå i den styrelse vars verksamhet uppdraget omfattar. Revisor kan heller inte vara anställd av den granskade instansen eller av partiföretag som ingår i den granskade instansens verksamhet.

§ 121. Partiets centrala räkenskaper avslutas för kalenderår. Revisorerna förelägger partistyrelsen bokslutsrapport före april månads utgång.

§ 122. Partiets centrala räkenskaper för kongressperioden skall revideras av auktoriserad revisor.

Programkommission

§ 123. Programkommissionens uppgift är att stimulera till debatt om för partiet väsentliga teoretiska, ideologiska och strategiska frågor, att utveckla partiets programmatiska ställningstaganden och att lägga förslag till kongressen i frågor som rör partiprogrammet.

§ 124. Programkommissionen yttrar sig över kongressmotioner som rör partiprogrammet.

§ 125. Programkommissionen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till partistyrelsen.

Parlamentariska grupper

§ 126. Vänsterpartiets förtroendevalda i kommuner, regioner, riksdag och Europaparlament har att verka för partiets politik. De vägleds i sitt arbete av partiprogram och övriga program, av kongressbeslut samt av beslut i partiets organ på motsvarande nivå. De skall hålla en nära kontakt med partiets medlemmar och delta i partiets diskussioner och verksamhet.

§ 127. Partiföreningar och distrikt kan besluta om regler som innebär att partiets parlamentariskt förtroendevalda rekommenderas att betala en viss del av erhållna arvoden till partiet. Partiet motverkar att politiskt förtroendevalda berikar sig på förtroendeuppdrag. Samtliga kandidater till politiska förtroendeuppdrag för partiet som innebär större ekonomisk ersättning, skall för att få kandidera skriva kontrakt om att, i händelse av att kandidaten blir vald och får inkomster på grund av sitt förtroendeuppdrag – under och efter uppdragets genomförande – månatligen efterskänka alla inkomster från fasta arvoden överskjutande 45% av
inkomstbasbeloppet netto, till partiet. Partiskatten från riksdagsledamöter, Europaparlamentariker och från uppdrag i Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillfaller partiet på riksnivå. Partiskatten från regionuppdrag tillfaller distrikten. Partiskatten från kommunuppdrag tillfaller – om inget annat beslutats på distriktsnivå – partiföreningen ifråga. Valberedningar på respektive nivå skall få del av redovisning av vilka som betalat in sin partiskatt under innevarande period. Inbetald partiskatt skall vara offentlig. Partistyrelsen, eller verkställande utskottet på partistyrelsens uppdrag, fastställer anvisningar för hur partiskatten skall hanteras.

§ 128. Riksdagsgruppen utarbetar i samråd med partistyrelsen arbetsordning för sin verksamhet. Denna fastställs av partistyrelsen.

§ 129. Riksdagsgruppen rapporterar regelbundet om sin verksamhet till partistyrelsen.

§ 130. Regionfullmäktigegrupp skall utarbeta arbetsordning för sin verksamhet. Denna fastställs av distriktsstyrelsen.

§ 131. Regionfullmäktigegrupp och distriktsstyrelse genomför, om gruppen eller styrelsen så begär, gemensamt sammanträde.

§ 132. Kommunfullmäktigegrupp skall utarbeta arbetsordning för sin verksamhet. Denna fastställs av partiförenings styrelse eller medlemsmöte.

§ 133. Kommunfullmäktigegrupp och partiförenings styrelse genomför, om gruppen eller styrelsen så begär, gemensamt sammanträde.

§ 134. I kommun med fler än en partiförening gäller i fråga om gruppstadgar och gemensamma möten vad som beslutas av distriktsstyrelse eller av särskild konferens för berörda partiföreningar.

§ 135. För regionfullmäktigegrupp i region som omfattar flera partidistrikt gäller, i enlighet med § 50, vad partistyrelsen beslutar.

Kandidatlistor vid allmänna val

§ 136. Kandidatlista för val till riksdagen skall upprättas för varje riksdagsvalkrets. Den fastställs av särskild valkonferens, sammankallad på det sätt som stadgas för årskonferens (§§ 53–54, 56–64). Dock kan distriktsstyrelseledamot väljas till ombud på sådan valkonferens.

§ 136b. Extra valkonferens genomförs då distriktsstyrelsen finner det nödvändigt eller då partiföreningar med minst en tredjedel av distriktets medlemsantal efter beslut av medlemsmöte så begär. Kallelse till extra valkonferens utsänds senast en månad före dess genomförande. Extra valkonferens kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.

§ 136c. Vid extra val eller omval till riksdagen bestämmer partistyrelsen formerna för fastställande av listor.

§ 137. I partidistrikt som omfattar fler än en riksdagsvalkrets kan distriktsårskonferensen eller distriktsstyrelsen besluta att en eller flera kandidatlistor fastställs av särskild valkonferens för medlemmarna i berörd valkrets. Om en partiförening omfattar hel riksdagsvalkrets kan distriktsårskonferens eller distriktsstyrelse besluta att kandidatlista för denna valkrets fastställs av berörd partiförening. Om inte annat beslutats fastställer distriktets valkonferens samtliga kandidatlistor.

§ 138. Fastställande av riksdagslista förbereds genom att enskilda medlemmar och partiföreningar ges tillfälle att nominera kandidater. Förslag till riksdagslista utarbetas av särskild valberedning utsedd av föregående distriktsårskonferens, eller av den valberedning som utsetts att bereda distriktsårskonferensens val.

§ 139. Kandidatlistor för val till eller regionfullmäktige bereds och fastställs av valkonferens enligt samma principer som för riksdagsval samt därutöver i den ordning som distriktsstyrelse eller distriktsårskonferens beslutar.

§ 139b. Vid extra val eller omval till regionfullmäktige bestämmer distriktsstyrelsen formerna för fastställande av listor.

§ 140. Fastställande av kandidatlistor kan föregås av provval bland berörda partimedlemmar eller en bredare allmänhet i vilket de föreslagna kandidaternas inbördes ordning prövas. Beslut om sådant provval liksom formerna för detta fastställs av distriktsstyrelse eller distriktsårskonferens då det gäller riksdagsval och regionval och av berörda föreningsstyrelser vid kommunala val. Provvalets resultat är rådgivande.

§ 141. Kandidatlistor för val till kommunfullmäktige fastställs av partiförenings medlemsmöte. I kommun med fler än en partiförening fastställs listorna av gemensamt medlemsmöte eller av särskild valkonferens i enlighet med regler som fastställts av distriktsårskonferens eller distriktsstyrelse.

§ 142. Partistyrelsen fastställer regler för beredning och fastställande av kandidatlista för val till Europaparlamentet.

§ 143. Även icke partimedlemmar kan sättas upp som kandidater för Vänsterpartiet. Partimedlem som uteslutits och som inte åter vunnit inträde i partiet i enlighet med § 8 kan dock endast kandidera för Vänsterpartiet efter beslut av partistyrelsen.

§ 144. Partiet verkar för att partiets samlade politiska alternativ skall stå i centrum i valrörelserna och för att partiets demokratiskt fastställda kandidatordning skall vinna väljarnas stöd.

§ 145. Valsamverkan med annat parti eller organisation inför allmänt val skall godkännas av partistyrelsen. Vid sådan samverkan tillämpas den ordning för nominering och fastställande av kandidatlistor som de samverkande kommer överens om.

Uteslutning

§ 146. Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna, tillhör konkurrerande politiskt parti eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan uteslutas.

§ 146 b. Medlem som uppträder på ett sätt som bedöms skada partiet kan suspenderas från partiets verksamhet under en begränsad tid. Beslut om tidsbegränsad suspendering fattas av
distriktsstyrelsen efter samråd med partisekreterare. Beslut om suspendering kan överklagas till
partistyrelsen som kan upphäva beslutet.

§ 147. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter det att berörd medlem och dennes partiförening och distrikt getts möjlighet att yttra sig. Verkställande utskottet kan under den tid ett uteslutningsärende bereds suspendera berörd medlem. Suspenderingen gäller till nästkommande partistyrelsemöte. Partistyrelsen kan besluta om förlängd suspendering till det därefter följande partistyrelsemötet.

§ 147b. Med samma förfarande som anges i §§ 146–147 kan medlem av en parlamentarisk grupp som varaktigt eller i principiellt viktiga frågor agerar i strid med partiets program och ståndpunkter, eller på annat sätt allvarligt skadar partiets parlamentariska verksamhet, uteslutas ur gruppen. Utesluten gruppmedlem anses inte längre företräda Vänsterpartiet i sina parlamentariska uppdrag.

§ 148. Uteslutningar rapporteras till kongressen. Om någon på kongressen yrkar att viss uteslutning skall upphävas eller om den som uteslutits överklagat beslutet behandlas detta ärende i den ordning kongressen bestämmer.

Medlemsomröstning

§ 149. Rådgivande omröstning bland partiets medlemmar kan beslutas av partistyrelsen. Rådgivande omröstning skall även genomföras om partiföreningar, som tillsammans omfattar minst en tredjedel av partiets medlemmar efter beslut på medlemsmöte så begär.

§ 150. Propositionsordning och former för genomförande av rådgivande omröstning beslutas av partistyrelsen.

§ 151. Omröstningen sker med slutna sedlar på partiförenings medlemsmöte.

§ 152. Resultat av rådgivande omröstning, som skall noteras i röstprotokoll, sammanställs och redovisas till partistyrelsen av distriktsstyrelsen.

[§ 152b Upphävd.][1]

Upplösning av partiförening och distrikt

§ 153. Partiförening kan endast upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten. Om vid ett av dessa minst tre av de närvarande röstar för fortsatt verksamhet skall organisationen bestå.

§ 154. Om partiförening upplöses tillfaller alla dess tillgångar det distrikt den tillhört. Kvarvarande medlemmar överförs till den partiförening som distriktsstyrelsen bestämmer.

§ 155. Partidistrikt kan endast upplösas av partistyrelsen. Om distrikt upplöses tillfaller alla dess tillgångar partiet. Kvarvarande medlemmar överförs till det distrikt som partistyrelsen bestämmer.

Stadgarnas giltighet och tolkning

§ 156. Dessa stadgar kan endast ändras av partikongressen.

§ 157. Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.

§ 158. Tvist om stadgarnas tolkning avgörs av partistyrelsen.

[1] Kongressen beslutade, för att förtydliga att stadgeändringen inte innebar någon ny hållning, att Vänsterpartiet inte skall köpa tjänster eller på annat sätt anlita företag som vägrar att teckna kollektivavtal.