Hoppa till huvudinnehåll

En rättvis väg genom krisen

Stigande priser på mat, el och drivmedel har lett till en tuff ekonomisk situation för många hushåll. Vänsterpartiet har många förslag för att underlätta för hushållen och stärka deras ekonomi.

  • Inför Sverigepriser på el

Sverige har god tillgång till el och producerar betydligt mer än vi använder. Det som ligger bakom de höga elpriserna i Sverige är inte en brist på el utan marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen sätter priset för all annan el. Det betyder att de skenande elpriserna i Europa gör det lönsamt för elbolagen att sälja dyrt producerad el och exportera till utlandet. Den produktionen blir då prissättande också för den billiga el som de svenska hushållen använder.

Därför föreslår Vänsterpartiet att elmarknaden inom landet separeras från vår exportmarknad. Det skulle ge oss Sverigepriser på el, som sätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden. Att separera marknaderna på det sättet skulle sänka det svenska elpriset till i genomsnitt 40 öre per kilowattimme.

  • Sänk boräntorna med hjälp av statens bank

Det är dålig konkurrens mellan svenska banker. Det gör att de kan sätta oskäligt höga räntor på hushållens lån. Vänsterpartiet föreslår därför att den statliga banken SBAB ges i uppgift att pressa bolåneräntorna. Detta kan uppnås genom att avkastningskravet sänks från tio till fem procent. Så har det varit tidigare, och då hade det just effekten att sänka alla bankers räntor.

  • Minska kostnaden för att bli sjuk

För att hjälpa hushållen snabbt föreslår Vänsterpartiet att karensersättningen återinförs. Systemet finns på plats sedan pandemin och går att återinföra omedelbart. Det skulle innebära en ekonomisk lättnad för breda grupper, framför allt de som är särskilt utsatta i krisen. Vänsterpartiets grundläggande ståndpunkt är att karensavdraget ska bort helt och hållet.

  • Inför ett krisbarnbidrag

Många svenska hushåll får inte pengarna att räcka till just nu, med stigande matpriser, hyror och räntor. Särskilt utsatta är barnfamiljer. Vänsterpartiet föreslår därför att barnbidraget höjs med 400 kronor per månad, och att det finansieras med att RUT-avdraget avskaffas. Höjningen är delvis en ren kompensation: sedan den senaste höjningen av barnbidraget har dess reala värde minskat med ca 200 kronor, i förhållande till prisbasbeloppet. Vi kräver även ett ensamståendetillägg och ett höjt flerbarnstillägg.

  • Halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken

Medelpriset för en månadsbiljett i en tätort var 660 kronor per månad 2022, och ett länskort kostade i snitt 1 459 kronor per månad. Det blir stora utgifter för en vanlig familj. Vänsterpartiet föreslår att biljettpriserna i kollektivtrafiken halveras, genom att staten står för den del som försvinner från biljettintäkterna.

  • Gör tandläkarbesöken billigare

Vänsterpartiets föreslår ett högkostnadsskydd för tandvården som fungerar som i sjukvården, så att patienten bara betalar upp till 1200 kronor per 12-månadersperiod.

  • Stärk a-kassan

Vänsterpartiet vill höja den högsta dagpenningen och grundbeloppet (tak och golv), höja ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd, förbättra kvalificerings- och ersättningsvillkoren och återinföra studerandevillkoret. A-kassans ersättningsbelopp ska även indexeras så att de kopplas till den allmänna löneutvecklingen.

Förslaget innebär att 80 procent av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön om de blir arbetslösa. Vänsterpartiet vill också sluta skatteklyftan så att sjukpenning och arbetslöshetsersättning beskattas lika som lön.

  • Höj pensionen

Vänsterpartiet vill höja inkomstpensionerna med i genomsnitt 13,4%. En medelinkomsttagare som går i pension efter att reformen är fullt genomförd för drygt 2 000 kronor mer i månaden med vårt förslag. Sammantaget skulle detta innebära att målet om 60% av slutlönen uppnås för majoriteten av landets pensionärer.

Utöver detta vill vi införa en gaspedal i pensionssystemet, som motsvarighet till den broms som redan finns. Denna gaspedal skulle innebära att pensionerna höjs under de perioder då systemet har goda finanser. På sikt kommer detta att garantera en starkare utveckling av pensionerna än dagens ensidiga system, där det enda som händer är att pensionerna försvagas i dåliga tider.

  • Billigare förskola och fritids

Förslaget skulle innebära att avgiften trappas ner, så att hushåll med inkomster upp till 20 000 per månad inte betalar någon avgift alls. Hushåll med inkomster över 72 400 kronor per månad har samma avgift som idag. Däremellan så trappas avgiften ner stegvis. Totalt skulle nästan en halv miljon hushåll få en sänkt avgift för förskola och/eller fritids.

För en familj med två barn och en sammanlagd inkomst på 29 000 kronor skulle det innebära 1 000 kronor i sänkta avgifter varje månad. För en familj med tre barn och en månadsinkomst på 49 000 blir den sänkta månadsavgiften 1 200 kronor.

  • Stärk sjukförsäkringen

Vänsterpartiet vill förstärka sjukförsäkringen genom flera reformer. Ersättningsnivåerna behöver höjas och regelverken förbättras. Vi vill bland annat se höjda tak i föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen så att fler får 80 procent av lönen när de tar hand om barn eller inte kan arbeta; höjt tak i sjukpenningen för arbetslösa till 664 kronor per dag och inkomstindexera det, vilket ger omkring 3 000 kronor mer per månad; avskaffade bestämmelser om sjukpenning på fortsättningsnivå så att den som har sjukpenning i över ett år fortsatt får 80 procent av SGI istället för 75 procent som gäller idag, vilket innebär omkring 1 600 kronor mer per månad; höjd ersättningsnivå i sjuk- och aktivitetsersättningen till 80 procent av antagandeinkomsten, vilket ger omkring 3 000 kronor mer per månad. Vi vill också att skatteklyftan försvinner så att sjukpenning och arbetslöshetsersättning beskattas lika som lön.

Stärk oppositionen – ge en gåva till Vänsterpartiet