Hoppa till huvudinnehåll

Det finns en väg till att rivstarta klimatomställningen

Regeringens klimatpolitik är varken bra för klimatet eller för vanligt folk. Det krävs en politisk kursändring, som rivstartar klimatomställningen och bygger ett rättvisare Sverige.

95% av svenskarna är medvetna om klimatförändringarna. Fyra av fem svenskar vill se en politik som löser dem. Trots det har regeringen och Sverigedemokraterna sedan man fick makten konsekvent drivit en politik som ökar utsläppen.

Det är inte bara dålig klimatpolitik, det är helt på tvärs med svenska folkets vilja och behov.

Den klimathandlingsplan som regeringen nyss presenterat visar tyvärr att denna ansvarslösa politik inte är ett olycksfall i arbetet. Det regeringen säger där är att man planerar att fortsätta misslyckas, och i praktiken har gett upp hoppet om att Sverige ska klara nationella klimatmålen till 2030.

Det som kallas en handlingsplan består snarare av en mängd oprecisa bedömningar och vaga uttryck för en viljeinriktning. Det mest konkreta som föreslås är att analyser ska utföras och utredningar tillsättas. Faktiska förslag för att Sverige ska nå de nationellt beslutade klimatmålen till 2030 saknas. Sverige kommer att få mycket svårt att leva upp till våra klimatåtagande inom EU.

Kritiken från klimatrörelsen har också föga förvånande varit massiv. Men det här är inte bara mycket dålig klimatpolitik, det är också samhällsekonomiskt oansvarigt. För varje år som vi dröjer ökar kostnaderna för att ta itu med problemen.

Att regeringen väljer att skjuta åtgärder framför sig innebär att nödvändiga åtgärder blir svårare att genomföra och att kostnaderna för medborgarna riskerar att bli stora. Detta gäller särskilt transportsektorn där åtgärder krävs i omedelbart. Avsaknad av konkreta åtgärder i närtid riskerar att resultera i att man måste genomföra drastiska åtgärder längre fram, som kan leda till extremt höga drivmedelspriser. Då Sverige så kraftigt brister i klimatåtgärder på hemmaplan riskerar vi att få betala åtskilliga miljarder för att leva upp till EU:s klimatåtagande till 2030.

En sådan politik står i direkt kontrast till själva grunden för en klimatomställning med folklig förankring.

Men det finns en det finns en annan väg – en väg som det är möjligt att slå in på redan idag. Sverige har alla möjligheter att rivstarta klimatomställningen, och göra det på ett sätt som bygger ett rättvisare Sverige. Som skapar jobb och rikedom, och ser till att vanligt folk får det bättre, medan kostnaderna för omställningen bärs av de som bär ansvaret.

Med en jämlikare fördelning av resurser kan minskad resursanvändning kunna kombineras med en hög materiell standard för alla, såväl i Sverige som globalt. Omställningen till ett hållbart samhälle måste få störst konsekvenser för dem som har störst klimatpåverkan och tar mest resurser i anspråk.

För att Sverige ska nå de mål som är bundna till det nationella klimatpolitiska ramverket samt klimatåtaganden inom EU en kraftig politisk kursändring, och att ett åtgärdspaket sätts igång redan under nuvarande mandatperiod. För att göra verklighet av den rättvisa klimatomställningen föreslår Vänsterpartiet därför:

  1. Ett klimatinvesteringsprogram på 830 miljarder kronor under tio år, med historiska satsningar på infrastruktur, energieffektiva bostäder, stärkt elnät och kraftigt utbyggd förnybar energi.
  2. En Sverigebiljett för all regional kollektivtrafik, som ska kosta max 450kr och gälla över hela landet.
  3. Avveckla subventioner till klimatskadlig verksamhet, och lägg istället pengarna på att stödja omställning och gröna investeringar.

När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar, i stället för att gynna höginkomsttagares överkonsumtion, skapas möjligheter att minska såväl klyftor mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare som klyftor mellan stad och landsbygd, samtidigt som utsläppen minskas.

Det är bra politik – för klimatet och för vanligt folk. Sverige kan bättre.

Läs mer