sida

Våra tre viktigaste förslag

Vi kan och ska hitta tillbaka till en stark, jämlik skola som ger alla barn samma goda start i livet. Vårt utbildningspolitiska program vänder utvecklingen, från en skola för aktieägarna till en skola för elever och lärare.

Våra tre viktigaste förslag är att:  

  • Förbjuda vinstdrivande organisationsformer i skolan
    Att delar av skolpengen går till vinster betyder mindre resurser till eleverna. Oseriösa ägare som sätter vinst före utbildning har också betytt att stora pengar måste användas till kontroller och granskning. Vi vill att alla skolans resurser ska kunna användas till undervisning och stöd till elever. Vi har länge drivit frågan om ett vinstförbud i svenska skolan, men det räcker inte. Skolkoncerner kan enkelt föra över pengar till andra bolag inom koncernen eller till närstående bolag utanför koncernen genom att fakturera för diverse tjänster. Därför vill vi se en lagändring som innebär att endast organisationsformer som inte är vinstdrivande får bedriva skolverksamhet.  
  • Återinföra statligt huvudmannaskap för skolan
    Friskolereformen och kommunaliseringen har tillsammans skapat en enorm ojämlikhet i svenska skolan. Vilken skola man går i ska inte avgöra ens framtid. Det fungerar inte med 290 olika sätt att styra skolan, staten måste ta ett samlat ansvar för att alla elever ska få samma rätt till en god utbildning. Att alla landets elever får undervisning av högsta kvalitet gynnar alla. För att nå dit krävs det en rättvis ekonomi och det kräver en stat som tar ansvar för hela skolan.  
  • Förbättra lärarnas arbetsmiljö 
    Skolpersonalens arbetsmiljö måste bli bättre om fler ska vilja arbeta i skolan. Lärarna måste kunna fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag, att undervisa, och inte på administration. Det behövs också fler elevassistenter och en bättre elevhälsa för att fånga upp de barn som behöver extra stöd. Lönestrukturen och förstelärarsystemet har skapat splittring i lärarkåren och behöver ersättas med löner utifrån konkreta meriter.