politik

Sjuk­för­säk­ringen

Alla kan bli sjuka. Alla har därför intresse av en bra sjukförsäkring. Den svenska sjukförsäkringen bygger på att personer som blir för sjuka för att arbeta ändå ska kunna ha en rimlig ekonomi och få stöd att komma tillbaka till arbete. Men för alldeles för många är det inte så det ser ut idag. Många utförsäkras och många får inte det stöd de behöver.

Socialförsäkringen, och särskilt sjukförsäkringen, är central i jämlikhetspolitiken. Den fördelar resurser mellan människor utifrån förmåga och efter behov, samt mellan de olika livsfaser vi går igenom. Robusta generella trygghetssystem minskar också framväxten av privata sjukförsäkringar.

Den borgerliga regering som styrde Sverige mellan 2006 och 2014 försämrade sjukförsäkringen drastiskt. När S-MP-regeringen tillträdde 2014 lovade den att ta bort den stupstock som den borgerliga regeringen infört. Löftet uppfylldes tillsammans med Vänsterpartiet i december 2015. Det var ett viktigt steg i att återupprätta en anständig sjukförsäkring. Tyvärr har regeringen varit ovillig att ta andra viktiga steg.

Vänsterpartiet vill slopa rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen och ersätta den med ett system baserat på den steg-för-stegmodell som tidigare gällde. Försäkringskassan måste också ta större hänsyn till individuella förutsättningar och behandlande läkares intyg. Sjukförsäkringen måste bli mer flexibel och arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering behöver skärpas.

Ingen ska hamna mellan stolarna hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen menar att du är för sjuk för att förmedla jobb till så ska du inte tvingas till det, så borde du istället hänvisas till sjukförsäkringen och få det stöd och den hjälp som du behöver. Tillgången till rättshjälp ska stärkas så att fler kan få hjälp att pröva sin sak rättsligt.

Kraven för att få sjukersättning – det som tidigare hette förtidspension – är idag orimligt hårda. Efter de skärpningar som genomfördes av den borgerliga regeringen 2008 har Sverige numera de hårdaste kraven av alla OECD-länder för att bevilja sjukersättning. Vänsterpartiet menar att systemet behöver göras om. Bland annat bör det införas en möjlighet att ta individuell hänsyn, exempelvis utifrån ålder, kön och tidigare arbetslivserfarenhet, vid beslut om sjukersättning. Det behövs också en förändring av reglerna för hur lång tid framåt arbetsförmågan ska vara nedsatt för att sjukersättning ska beviljas.

Vänsterpartiet har under den förra mandatperioden medverkat till en höjning av inkomsttaket i sjukpenningen, i samarbete med regeringen. I vår budgetmotion för 2020 föreslår vi en höjning av grundnivå i sjukersättningen med drygt 1 000 kronor i månaden. Vi vill sluta skatteklyftan mellan personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning och löntagare på inkomster upp till 35 000 kronor i månaden, samt höja taket i bostadstillägget i sjuk- eller aktivitetsersättningen till samma nivå som i pensionssystemet.

Vänsterpartiet vill avskaffa karensdagen. När människor går till jobbet trots att de är sjuka, bara för att få ekonomin att gå ihop skapar det stora kostnader för den enskilde och samhället i stort.

Läs även:

Riksdagsmotionen En ny sjukförsäkring

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-ny-sjukforsakring_H7023104

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 10 ekonomisk trygghet vid sjukdom
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-10-ekonomisk-trygghet-vid-sjukdom_H7023013

Dela den här sidan:

Kopiera länk