politik

Miljö

För oss är miljön viktigare än bolagens vinstintressen. Den akuta klimatkrisen, hotet mot den biologiska mångfalden och andra allvarliga miljöproblem gör att vi snabbt måste ställa om vårt samhälle.

Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens kortsiktiga vinstintressen.

Sverige kommer bara att nå två av de sexton nationella miljömålen till år 2020. Vi behöver göra så mycket mer än vad som görs idag för att minska belastningen på våra ekosystem. Till exempel behöver vi minska spridningen av bekämpningsmedel i jordbruket och mikroplaster i haven och minska miljö- och klimatpåverkan från våra transporter. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och en hållbar mineralbrytning.

Se även avsnittet Klimat.

Läs mer:

Riksdagsmotionen Biologisk mångfald
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-mangfald_H602669

Riksdagsmotionen Hållbara hav
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbara-hav_H7021618