politik

Miljö

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen.

Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens vinstintressen.

Sverige kommer bara att nå två av de sexton nationella miljömålen till år 2020 med nuvarande takt i miljöarbetet. Det behövs därför fler miljöåtgärder för att minska belastningen på våra ekosystem, till exempel minska spridningen av bekämpningsmedel och mikroplaster i haven och minska miljö- och klimatpåverkan från våra transporter. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och en hållbar mineralbrytning.

Se även Klimat.

Läs mer i riksdagsmotionerna:

Biologisk mångfald
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-mangfald_H5021149

Havsmiljö och fiske
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989

Långsiktigt hållbar skogspolitik
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991