Hoppa till huvudinnehåll

Välfärd, jobb och klimat­invester­ingar i Vänster­partiets budget

Rysslands invasion av Ukraina orsakar enormt mänskligt lidande. Grova övergrepp har begåtts, miljontals människor har tvingats på flykt och städer har ödelagts. Kriget bidrar också till stor osäkerhet i den globala ekonomin. Detta får återverkningar även i Sverige.

En tydlig effekt är den snabba ökningen av energi-, drivmedels- och livsmedelspriser. Vänsterpartiet föreslår där en politik som skyddar vanliga löntagares ekonomi. Vi har därför under våren drivit att hushållen ska skyddas mot prischocker på energi, bensin- och diesel. Vi har dessutom tidigare förhandlat fram att pensionerna ska höjas för de som har det sämst ställt.

Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats förhållandevis starkt under det senaste året. Den fortsatt höga arbetslösheten är dock ett stort problem. Särskilt allvarligt är att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Den ökade långtidsarbetslösheten beror dock inte att det saknas kvalificerad arbetskraft bland de arbetslösa. Därför föreslår vi en kraftfull ekonomisk politik för full sysselsättning.

Välfärdssektorn har under lång tid varit underfinansierad. Antalet anställda inom välfärden har minskat i relation till befolkningsutvecklingen sedan 2016 och fallet har varit särskilt starkt sedan 2019. Samhället behöver förnya sitt åtagande att säkerställa en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för de som söker sig till förskolan, sjukvården, skolan och äldreomsorgen och för de som redan arbetar där.

Därför föreslår Vänsterpartiet ökade statsbidrag till kommuner och regioner som en prioriterad fråga i det kommande budgetarbetet. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att resurserna som är avsatta för att finansiera den gemensamma välfärden måste gå till de som oss medborgare, när vi behöver välfärden, inte till privata vinster.

Ojämlikheten i Sverige har ökat sedan mitten av 1980-talet. En viktig orsak till de ökade klyftorna är utvecklingen av det svenska skattesystemet. Skattekvoten har sänkts från 49,8 procent 1990 till 42,1 procent 2022, vilket motsvarar ca 440 miljarder kronor i mindre skatteinkomster varje år. Vänsterpartiet söker mandat för att inleda arbetet med en genomgripande skattereform som ska skapa ett enhetligt, rättvist och legitimt skattesystem som kan bidra till en långsiktig finansiering av välfärden.

För att pressa tillbaka arbetslösheten, minska inkomstskillnaderna och accelerera klimatomställningen krävs en ny ekonomisk politik. Vänsterpartiet menar att den politiken måste styras av konkreta mål om ökad sysselsättning, investeringar och klimatomställning, där offentligfinansiella- och inflationsmål blir verktyg, inte mål i sig själva.

Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras såväl globalt som nationellt och lokalt. När samhället ställer om ska det ske på ett socialt hållbart sätt. Vänsterpartiet menar att priser, subventioner och skatter är viktiga verktyg i klimatomställningen. Men samhället behöver framför allt bygga hållbara alternativ till dagens klimatskadliga verksamheter.

Vänsterpartiet söker därför mandat för att genomföra ett historiskt omfattande investeringspaket för klimatet. Genom investeringar på 700 miljarder kronor vill vi de kommande tio åren se till att klimatomställningen accelereras. Vänsterpartiet föreslår omfattande utbyggnad av tåginfrastrukturen, investeringar i ett robust elnät och en upprustning av miljonprogrammen med energieffektiviseringar och bättre boendemiljöer. Vänsterpartiets föreslagna investeringsprogram kommer att innebära ökad jämlikhet, stärkt produktivitet, minskad arbetslöshet och en genomgripande modernisering av det svenska samhället.

Pensionerna behöver höjas. Enligt Pensionsmyndigheten uppgår kompensationsgraden från den inkomstgrundade pensionen till knappt 50 procent för år 2020 – målet var att den allmänna pensionen skulle uppgå till 60 procent. Nära hälften av landets kvinnliga pensionärer har så låg inkomstgrundad pension att de behöver garantipension. Omkring 300 000 pensionärer i Sverige lever med låg ekonomisk standard. Det är den högsta siffran i Norden. Vänsterpartiet presenterar därför ett förslag som höjer inkomstpensionerna med omkring 13,4 procent 2024.

Socialförsäkringarna är en central pelare i den positiva arbetslinje som Vänsterpartiet förespråkar – individer kvalificerar till försäkringar genom arbete och försäkringarna i sin tur bidrar till möjligheten att komma tillbaka i arbete.

En brådskande och högt prioriterad fråga inom sjukförsäkringen är att avskaffa karensavdraget. Det är ett system som leder till omfattande sjuknärvaro, framförallt i samhällsviktiga arbetaryrken, med katastrofala följder för smittspridningen. Detta är något som Covid-pandemin visat med stor tydlighet.

Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna i världen. Samtidigt står vi inför ett akut klimatnödläge. För att finansiera den nödvändiga omställningen föreslår Vänsterpartiet att ett 10-årigt moratorium införs för det finanspolitiska ramverket, med start år 2023. Vi föreslår att dagens överskottsmål under denna period ersätts med ett underskottsmål för de offentliga finanserna.

Vänsterpartiet föreslår vidare att det finanspolitiska ramverket kompletteras med mål för arbetsmarknaden om full sysselsättning och ett mål för offentliga investeringar i linje med våra klimatåtaganden.

Vänsterpartiets vårbudgetmotion 2022 (pdf)