sida

Del 2: EU ska förändras – inte klimatet

Fler naturkatastrofer, torka och värmeböljor. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom. Det finns en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle – men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system. Vänsterpartiet kan inte acceptera att fossilindustrin och dess lobbyister får avgöra allas vår framtid. Deras makt i EU måste brytas.

I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen. Det är de rikaste som genom sin makt och sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. En rättvis klimatpolitik ser till att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna – inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar, istället för att betala rikas lyxkonsumtion, blir det enklare att minska utsläppen. Därför är det bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis.

Det krävs ett mer ambitiöst samarbete i Europa för att komma till rätta med klimatförändringen. Vänsterpartiet vill använda EU till att sätta betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler, före beroendet av olja, gas och kol. Kolkraften i EU ska vara helt utfasad till år 2030. Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen. Genom att progressiva länder går före tillsammans kan vi bana väg för att fler lever upp till Paris-avtalet. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag.

För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank som gör produktiva och samhällsnyttiga investeringar för klimatet. Den ska upphöra med fossila placeringar och respektera internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal. Ur den ska företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar i det som ställer om och utvecklar samhällen. Ingen som arbetar inom klimatskadliga industrier idag ska behöva välja mellan att få mat på bordet och lämna över en hel planet till sina barn.

Vänsterpartiet vill avskaffa EU:s miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt. EU behöver också tydliga mål för industrin. Ett sådant mål är att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025. Vi vill att EU ska inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Vi ska inte belasta länderna som producerar varorna.

Vänsterpartiet vill att vi som bor i Sverige ska bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling för att bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser. Det går att satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Ett tak behöver införas på hur mycket EU-stöd stora lantegendomar kan få. När mäktiga ekonomiska intressen gör allt för att öka sin lönsamhet på djurens bekostnad driver Vänsterpartiet på för att ändra EU:s regler. Vi vill avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri eftersom de bland annat bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse. Istället bör satsningar ske på växtbaserad mat, bra djurhållning och en levande landsbygd. Vi vill att djurförsök ersätts med djurfria metoder så långt det är möjligt.

Vänsterpartiet arbetar för att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis ta tåget före flyget. Tåg, perronger, stationer, byten och bokningssystem ska vara tillgänglighetsanpassade så att även personer med funktionsnedsättning kan välja tåget. Vi motsätter oss den EU-politik som tvingar länder att avreglera och privatisera järnvägen. Vänsterpartiet vill gynna klimatsmart och billigt resande, inte vinstjagande privata företag. En samlad europeisk tågpolitik bör göra allt för att bidra till ökat tågresande, också genom samordnade tidtabeller och fler nattåg genom Europa.

  • Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest
  • Inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank
  • Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025
  • Ökad och förbättrad tågtrafik i Europa
  • Progressiv flygskatt i alla EU-länder
  • EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras

Läs del 3: Mänskliga rättigheter och solidaritet – inte taggtråd och rasism här…
Läs del 1: Ett Europa för alla – inte bara för de rika här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk