Hoppa till huvudinnehåll

Valplattformen på lätt svenska

Hur mår Sverige idag?

Alla vi som lever i det här landet bygger framtiden tillsammans.

Sverige är ett rikt och välorganiserat land.

Därför borde alla ha möjlighet att utveckla sina drömmar och förhoppningar.

Så är det inte idag.

Vi är många som upplever att tryggheten och gemenskapen har försvunnit, för att politiker inte har tagit ansvar för det.

Politikernas bristande ansvar har lett till att det har blivit större skillnader mellan fattiga och rika.

De senaste trettio åren har politikerna lämnat över ansvaret för välfärd och samhällsservice till privata företag.

Med välfärd menar vi här sådant som alla människor i ett samhälle har rätt till: skola, sjukvård, äldreomsorg och personlig assistans för de som behöver det.

Viktig samhällsservice är sådant som apotek, arbetsförmedling, kollektivtrafik och elnät. Privata företag har som mål att göra vinst, inte att ta ansvar för samhället.

Vi i Vänsterpartiet tycker att politiker ska ta ansvar för välfärden, klimatet, jobben, infrastrukturen och trygghetssystemen.

Det är områden som bara kan bli riktigt bra om vi löser dem gemensamt.


Vänsterpartiet satsar på klimatet

Sverige behöver en vänsterpolitik som skapar fler jobb, fler företag och mer framtidstro i hela landet – utifrån klimatets förutsättningar.

Över hela världen orsakar klimatförändringarna stora problem.

Vi ser katastrofer som bränder, översvämningar och människor som flyr.

Fler och fler djurarter och växtarter försvinner.

Jordens klimat och det liv som vi känner till är akut hotat.

För att lösa den här krisen måste vi göra stora förändringar snabbt.

Hela samhället måste ställa om.

Att ställa om betyder bland annat att vi måste ändra vårt sätt att producera, konsumera och transportera till metoder som inte orsakar utsläpp av växthusgaser och förstör den biologiska mångfalden.

För att vi ska lyckas lösa klimatkrisen måste alla politiska beslut ta hänsyn till klimatkrisen.

Det gör de inte idag och det går alldeles för långsamt att ställa om.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att var och en försöker bidra till att minska klimatförändringarna. Men det räcker inte.

Politiker har ett ansvar att ge människor möjligheter att välja enkla och billiga klimatsmarta alternativ.

Det gäller för saker som vi måste köpa för att leva ett bra liv som mat, kläder och resor och för hur vi bor och lever.

Vi vill stärka skyddet av skogar och stränder för att bevara den svenska allemansrätten och den biologiska mångfalden.

Skogen fångar upp och lagrar koldioxid på ett naturligt sätt och har en viktig funktion för att nå klimatmålen.

Skogen måste brukas på ett sätt som inte förstör naturen.

För att hjälpa hela industrin att ställa om föreslår vi i Vänsterpartiet ett stort grönt investeringsprogram.

Det innebär bland annat att vi vill införa nya, hårdare klimatmål för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Vi vill också satsa mycket pengar på att företag ska ställa om från fossil energi till förnybar som till exempel sol- och vindkraft och ge stöd åt ny miljövänlig teknik och produktion.

För att hela samhället ska kunna ställa om måste vi se till att människor kan leva bra i hela landet.

Politiker måste ta ansvar för att lösa bostadsbristen.

Samhället kan planera och kontrollera så att fler bostäder byggs på ett klimatsmart sätt.

Då stärker vi människors rätt till en trygg bostad och skapar ett hållbart samhälle samtidigt.

Staten behöver också ta kontroll över Sveriges elproduktion och satsa mycket pengar på förnybar energi för att få bort fossila bränslen.

Lika viktigt är det att se till att järnvägar rustas upp så att tunga transporter blir miljövänligare.

Alla människor ska kunna röra sig fritt över hela landet samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska.

Därför behöver tågtrafiken och kollektivtrafiken byggas ut, bli billigare och finnas i hela landet.

Stora delar av den mat och energi som vi använder kommer från den svenska landsbygden.

Staten måste därför ta ansvar för att människor som lever på landsbygden får samma service och välfärd som människor i städerna.

Det är de allra rikaste människorna som lever på ett sätt som leder till stora utsläpp av växthusgaser.

Det är de som måste minska sin konsumtion och sina utsläpp mest.

Att ställa om till ett hållbart samhälle kommer för de flesta människor att leda till ett bättre liv.

Vi kommer att behöva arbeta mindre.

De saker som vi köper kommer att vara hållbara och gå att återanvända.

Det kommer att bli enklare och billigare att resa med tåg och kollektivtrafik.

Alla människor har rätt till en bostad

Sommaren år 2021 stoppade vi i Vänsterpartiet regeringens förslag om marknadshyror.

Marknadshyror innebär att den som äger ett hyreshus själv får bestämma hur mycket hyresgästerna ska betala i hyra varje månad.

Det skulle leda till mycket högre hyror för alla hyresgäster.

Vänsterpartiet stod upp för hyresgästerna och hindrade regeringen från att genomföra förslaget.

Vänsterpartiet vill att samhället tar ansvar för att det ska finnas bra bostäder för alla människor.

Det byggs alldeles för lite bostäder idag och det är väldigt dyrt att bo.

Vi vill satsa pengar på att bygga fler bostäder, renovera fler hus på ett klimatsmart sätt och sänka hyrorna.

Människor som bor i vanliga småhus ska inte få högre fastighetsskatt än idag.

I stället vill vi att de som äger dyra lyxhus ska betala mer i skatt.

Alla människor har rätt till en trygg inkomst

Alla människor i Sverige har rätt till ett bra liv.

Det gäller inte bara de som arbetar, utan också barn, sjuka, arbetslösa och gamla.

När du blir sjuk eller föder barn ska du kunna lita på att få pengar från Försäkringskassan.

När du blir gammal ska du kunna leva på din pension.

Du som lever med en funktionsnedsättning ska inte behöva slåss för att få det stöd som du behöver för att kunna delta i samhället.

I det svenska trygghetssystemet ingår a-kassan, sjukförsäkringen, pensionerna och lagen som särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning (LSS).

Människor som har blivit arbetslösa, sjuka eller behöver stöd får alldeles för lite pengar i ersättning idag.

Vi vill förbättra trygghetssystemen så att fler får tillräckligt med pengar som de kan leva på och så att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver.

Vi vill skapa ett nytt system för pensioner, eftersom Sverige har för många fattiga pensionärer, särskilt bland kvinnor och personer som har invandrat.

I ett rikt land som Sverige måste alla kunna leva ett bra liv när de blir gamla.

Det kräver att vi fördelar samhällets resurser efter människors behov.

Bra och trygga jobb

Vänsterpartiet tycker att det är politikens ansvar att se till att det finns jobb åt alla människor.

Det vill vi göra genom att satsa mer pengar på välfärden, bygga fler bostäder och ställa om energiproduktionen och industrin.

Arbetslivet i Sverige ska vara tryggt för alla – så är det inte nu.

Allt fler människor har tillfälliga, osäkra anställningar eller jobb med låga löner.

Om du har ett jobb där du när som helst kan bli uppsagd, är det svårt att protestera mot orättvisor, diskriminering, rasism och sexuella trakasserier.

Vi vill att fler ska få ett fast jobb och känna sig trygga på sin arbetsplats.

Många människor med utländsk bakgrund diskrimineras i arbetslivet.

Fler personer som är födda utomlands har otrygga jobb med låga löner.

Vänsterpartiet vill bekämpa all rasism och diskriminering i arbetslivet.

Vi vill stärka den svenska lagen om arbetsrätt för att öka tryggheten på jobbet.

Vi vill också stärka fackförbunden och kollektivavtalen.

Ett kollektivavtal ger anställda rätt att påverka på sin arbetsplats.

Kollektivavtal ser också till att arbetsgivare betalar de löner som de har kommit överens om med fackförbunden.

Detta är viktigt både för ekonomin och demokratin.

Frågan om de anställdas makt över sina jobb är en av våra viktigaste frågor i höstens val.

Många arbetare har alldeles för tunga jobb idag.

Många orkar inte jobba ända fram till pensionsålder och blir därför fattiga när de blir gamla.

Det är särskilt vanligt i yrken där många kvinnor jobbar idag.

Vänsterpartiet vill att villkoren i arbetslivet ska förbättras så att ingen ska bli sjuk eller skadad av sitt jobb.

Vi vill att människor ska ha mer att säga till om på arbetsplatsen.

Vi vill att arbetsdagen ska bli kortare utan att lönen minskar.

Det skulle göra det lättare för många att orka arbeta till pensionen.

Det skulle också göra det lättare för män och kvinnor att hjälpas åt med att ta hand om barn och hushållsarbete.

Bekämpa våld och kriminalitet

Vänsterpartiet ser att våldet och kriminaliteten i Sverige måste bekämpas på flera sätt samtidigt.

Vi vill satsa på fler poliser på gatorna, mer effektiv bekämpning av handel med droger och olagliga vapen och högre straff för vissa grova brott.

Samhället måste ge mer stöd till personer som vill lämna kriminella gäng.

Men vi måste också arbeta med de problem som ligger bakom kriminaliteten.

Till exempel de stora ekonomiska orättvisorna mellan olika grupper i samhället och den segregation och rasism som gör att människor diskrimineras och hamnar utanför samhället.

För att förebygga kriminalitet behöver samhället bli mer jämlikt.

Om det finns bra skolor, bostäder och jobb åt alla så minskar risken att lockas in i kriminalitet.

Det behövs också särskilda satsningar för att stödja barn och unga.

Vänsterpartiet vill därför att förskolor och skolor ska få mer pengar för att kunna ge mer stöd åt barn som behöver det.

Polis, skola och socialtjänst måste samarbeta för att stoppa kriminella gäng från att locka barn och unga att jobba åt dem.

Det ska finnas bra fritidsaktiviteter i alla bostadsområden.

Risken för att bli utsatt för våld beror mycket på vem du är och var du bor.

Du som bor i ett fattigt område och har utländsk bakgrund lever med högre risk att drabbas av våld.

Samma sak om du är hbtqi-person – för dig är hat, hot och våld ofta en del av vardagen.

Om du är kvinna har du högre risk att bli utsatt för våld från någon som du lever tillsammans med.

Vänsterpartiet vill att samhället gör mer för att förhindra våld, förtryck och sexuella övergrepp mot kvinnor, barn och hbtqi-personer.

Vi vill att polis och domstolar ska få mer kunskap om våld i nära relationer, sexualbrott och hedersvåld.

Socialtjänsten ska få mer pengar så de kan hjälpa kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet att hitta en ny bostad.

Vi vill ändra lagen så att barn slipper ha en våldsam förälder som vårdnadshavare.

Kvinnojourer ska få mer stöd och drivas utan vinstintresse.

Detta är en politik som har möjlighet att skapa framtidstro hos alla människor, oavsett vem du är och var du bor!

Välfärden ska vara till för alla

Välfärden ska finnas till för alla oavsett var man bor eller vem man är.

Det är ditt behov av vård eller omsorg som ska styra när du får det, inte om du kan betala extra eller har tur att bo där det finns många privata vårdbolag.

Därför tycker Vänsterpartiet att välfärden ska vara samhällets ansvar.

Medborgarna betalar skatt för att få en bra välfärd, då ska pengarna gå till välfärden och inte till privata bolagsvinster.

En majoritet av svenska folket håller med oss i den här frågan.

De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har också sänkt skatterna under lång tid.

Det innebär att det finns mindre pengar i välfärden och färre anställda som arbetar där.

En fungerande välfärd med bra förskolor och trygg äldreomsorg, leder till att fler kvinnor kan arbeta.

Dessutom är många kvinnor anställda inom just dessa yrken.

När skatterna sänks och välfärden får mindre pengar slår det alltså hårt mot kvinnors arbetsvillkor.

Vår skattepolitik ser till vilka behov människor har.

Vi vill att människor med stora kapital eller höga löner ska bidra mer till välfärden än de gör idag.

Vi vill inte höja skatten för människor med vanlig lön.

Vänsterpartiet vill att samhällets resurser ska fördelas så att människor får dela på dem utifrån sina olika behov.

I stället för att friska personer ska få rut-bidrag för att slippa städa, så vill vi förbättra hemtjänsten för de som inte kan städa själva.

I stället för att ägare till privatskolor ska bli rika på skattepengar, så satsar vi på att alla barn ska få en bra utbildning.

Staten ska ta ansvar för en jämlik vård och omsorg.

Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och finnas för alla, oavsett var i Sverige du bor.

Sverige behöver rusta upp hela sjukvården.

Det finns för få vårdplatser, för lite personal och för dålig förberedelse för kris.

Det blev tydligt under pandemin.

Vänsterpartiet vill satsa mycket pengar på sjukvården och äldreomsorgen.

Vi vill förbättra villkoren och arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Idag är det många som inte har råd att gå till tandläkaren eftersom det är för dyrt.

Vi vill införa en tandvårdsförsäkring som gör att alla har råd med en bra tandvård.

Bra utbildning åt alla

Sverige är det enda landet i världen som låter skattepengar bli vinster åt ägare i privata skolor.

De flesta svenskar tycker att det är ett dåligt system och vi i Vänsterpartiet kräver ett omedelbart stopp för detta.

Alla barn och unga har rätt att få samma möjligheter till utbildning.

Eftersom barn har olika behov, behöver de olika mycket stöd för att få samma chans att lära.

Det här har de privata, vinstdrivande skolorna misslyckats med.

Experimentet med att släppa skolorna fria på marknaden har förstört möjligheterna för tusentals barn.

Barn med svenskfödda, högskoleutbildade föräldrar som har hög lön, klarar sig bättre i skolan än andra barn.

Så ska det inte vara.

Skolan måste också få mer pengar för att räcka till för alla barn och deras olika behov.

Vänsterpartiet vill satsa mer på undervisning, men också på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd.

Vi vill satsa på utbildning på alla nivåer,vi vill ha mer kvalitet och bättre tillgänglighet i förskola, skola, universitet och yrkeshögskola.

Vi tror att arbetet med att ställa om samhället för klimatet kommer att kräva nya jobb och kompetenser.

Då är det viktigt att gymnasieskola och högskola är tillgängligt för alla i hela landet.

Vänsterpartiet vill också höja studiebidraget och se till att fler vuxna kan vidareutbilda sig.

Kulturen ska vara fri

Varken politiken eller marknaden ska få bestämma innehållet i kulturen.

Konst, musik och film är exempel på kultur som bidrar till att skapa en starkare demokrati i samhället.

Vänsterpartiet vill lägga pengar på att utveckla och stärka bland annat biblioteken och public service.

Det är särskilt viktigt just nu eftersom det finns politiska krafter från höger som vill styra information och innehåll.

En fri kultur är viktig för demokratin.

Rösta på Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill genomföra konkreta reformer för att bygga samhället starkare och mer hållbart för framtiden.

Vi vill stärka välfärden, skapa jobb och ställa om för klimatet både i städerna och på landet.

Vår politik står upp för alla människor.

Vi vill förändra samhället tillsammans med människor och organisationer i alla delar av samhället.

Vi vill samarbeta med andra länder i frågor som rör människor i hela världen.

Vi vill att Sverige ska arbeta för fred och nedrustning.

Vi vill öka biståndet till fattiga länder och öka samarbetet i FN.

Vänsterpartiet är motståndare till militära samarbeten med NATO och EU.

Vi tycker att Sverige ska arbeta för flyktingars rättigheter och försvara rätten till asyl – både i Sverige och internationellt.

Din röst i valet avgör hur Sverige blir i framtiden.

Vi vill att din röst får betydelse efter valet.

Vi vill gärna samarbeta med andra partier, men då kräver vi att få vara med och bestämma innehållet i politiken.

Om du vill ha en regering som står till vänster i svensk politik ska du rösta på Vänsterpartiet.

Rösta på Vänsterpartiet om du vill ha ökad jämlikhet och jämställdhet, en starkare välfärd och ett samhälle som ställer om för klimatet!