Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Därför måste alla som drabbas få en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka.

Den psykiatriska vården behöver stärkas på bred front. Det gäller inom primärvården, den öppna och slutna psykiatrivården, barn och ungdom, samsjuklighet samt självmordsprevention. Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler vilka som erbjuder behandling. Om fler fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Vänsterpartiet arbetar för att den psykiatriska vården och den psykologiska stöttningen ska utgå från ett helhetsperspektiv där människans hela tillvaro tas i beaktande. Tack vare forskningen vet vi idag att faktorer såsom osäkra anställningar, en otrygg bostadssituation, bristen på en meningsfull fritid och en mängd andra sociala faktorer riskerar att påverka vår psykiska hälsa negativt. Samhället behöver därför göra mer för att möjliggöra en god psykisk folkhälsa genom insatser för ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Det finns mycket som tyder på att förskrivningen av ångestdämpande och antidepressiva läkemedel har ökat mycket kraftigt de senaste decennierna, även för barn. Vänsterpartiet vill att alternativen till medicinerna i form av samtalsterapi eller andra former av behandlingar ska byggas ut och erbjudas över hela landet. Många vittnar om att de är hjälpta av medicinerna men att det är svårt att få hjälp med att sluta använda dem. Vänsterpartiet vill att det tas fram nationella riktlinjer och ett stöd till vården i hur patienter som vill och kan avsluta sin medicinanvändning ska få hjälp att göra det. Ingen som inte behöver eller vill ska behöva fortsätta bruka medicin för att vården inte har resurser att hjälpa till med avtrappning.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att förebyggande och tidiga insatser behöver kombineras med en adekvat vård som är tillgänglig och jämlik över hela landet. I väntan på en mer omfattande reformering av den psykiatriska vården som sänker trösklarna för att söka stöd och få adekvat vård anser Vänsterpartiet att en förstärkning om 300 miljoner kronor per år är nödvändigt. Inte minst i ljuset av den pågående coronapandemin krävs en satsning på att stärka den psykiska folkhälsan. Vänsterpartiet avsätter således 300 miljoner kronor mer än regeringen per år inom detta område.