Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Varför tycker Vänsterpartiet att Sverige är tryggare utanför Nato? Läs frågor och svar här.

Varför tycker inte Vänsterpartiet att Sverige ska gå med i Nato?
Den militära alliansfriheten gör Sverige tryggare. Ett Nato-medlemskap skulle öka Sveriges utsatthet genom att det riskerar dra in oss i krig och konflikter som vi helst vill stå utanför. Enligt Natos artikel 5 så är medlemsstater skyldiga att bistå varandra militärt vid angrepp. Vi vill att Sverige självt ska kunna göra sina säkerhetspolitiska val. I en otryggare värld, där det säkerhetspolitiska läget som vi sett kan förändras mycket snabbt, vore det olyckligt att binda upp vår försvars- och säkerhetspolitik på det sätt som ett Nato-medlemskap skulle innebära.

Vad vill Vänsterpartiet göra för att göra Sverige tryggt?
Ett Nato-medlemskap ökar osäkerheten. Vi är för de ökade försvarsanslagen som en enig riksdag står bakom. Sverige ska ha ett starkt försvar. Vi ska också bygga vår trygghet på att behålla vårt militära självbestämmande och vår handlingsfrihet i svåra lägen.

Är ni emot Nato?
Vi säger nej till Natomedlemskap för att det är det tryggaste för Sverige, inte för att Nato har vissa medlemmar eller ser ut på ett visst sätt.

Vill Vänsterpartiet stoppa Sveriges medlemsansökan?
Sverige vore tryggare med bibehållen alliansfrihet och Vänsterpartiet röstade därför nej när riksdagen beslutade om saken. Men det är demokratin som ska avgöra och en majoritet i riksdagen röstade ja. Däremot vill vi inte se regeringen göra eftergifter till Turkiet som går emot grundläggande svenska värderingar. Det kommer vi alltid att stå upp emot.

Vad är ert alternativ till Nato?
Vänsterpartiet är för militär alliansfrihet så att vi kan fatta våra egna beslut utifrån vad som är bäst för Sveriges trygghet. För att kunna förbli alliansfria med trovärdighet är det avgörande att Sverige har ett starkt och välfungerande försvar. Därför ställer vi oss positiva till de ökade försvarsanslagen och till det stärkta fokuset på att kunna försvara hela Sverige. Det är i slutändan vår egen förmåga att klara av kriser och i värsta fall krig som är det avgörande.

Klarar vi oss verkligen på egen hand?
Det är medlemskapet i Nato som ökar osäkerheten, inte tvärtom. Den nuvarande säkerhetspolitiska linjen handlar inte om att klara sig på egen hand. Vi har till exempel redan idag ett väl fungerande militärt samarbete med Finland.

Gör inte ett finländskt Natomedlemskap att Sverige också måste vara med?
Det är upp till varje lands invånare att själva besluta om vilken säkerhets- och försvarspolitik som tjänar dem bäst. Vi ser inte Nato som lösningen på våra gemensamma nordiska säkerhetspolitiska utmaningar och vi anser att det bästa för Sveriges säkerhet fortfarande är att vara militärt alliansfritt. Det försämrar inte Finlands säkerhet att Sverige är militärt alliansfritt. Tvärtom anser Vänsterpartiet att ett alliansfritt Sverige påverkar säkerhetsläget runt Östersjön positivt.

Hur ser ni på Ryssland?
Vänsterpartiet fördömer Putins brutala angreppskrig och driver på för hårdare sanktioner mot Ryssland, t ex stopp för import av rysk olja och gas. Sverige har visat att det är fullt möjligt att vara entydigt och aktivt mot Rysslands krigföring samtidigt som vi står utanför en militärallians som Nato.

Hur ser ni på kärnvapen?
Nato är en kärnvapenallians. Det gör inte Sverige säkrare, tvärtom innebär det ökade spänningar och kärnvapenhot. Vi ska inte ha kärnvapen på svensk mark. Läs gärna mer här i vår motion med anledningen av propositionen om Sveriges medlemskap.

Varför ville Vänsterpartiet ha en folkomröstning om Sveriges medlemskap?
Sverige ska anpassa sig till nya hotbilder, men det är fel att stressa fram en total omläggning av säkerhetspolitiken. Alla säkerhetspolitiska val ska vara välgrundade och folkligt förankrade.

Har inte det säkerhetspolitiska läget förändrats?
Jo, och det är viktigt att det svenska försvaret nu vidtar de åtgärder som de har planerat för. Sverige är inte oförberett. För att vi ska kunna ha handlingsfrihet och anpassa oss efter olika säkerhetspolitiska lägen framöver är det viktigt att fortsätta vara militärt alliansfria. Alliansfrihet är inte en säkerhetspolitisk linje som bara är byggd för fredstid, den är byggd för att bestå även när de militära hoten ökar. Under 1900-talet stod alliansfriheten pall även för sådana perioder.

Ska Sverige bara titta på när det är konflikter?
Att ha kvar vårt militära självbestämmande betyder inte att vi måste avstå från att ingripa i väpnade konflikter. Det betyder bara att vi behåller rätten att göra de valen på egen hand.

Vi samarbetar ju redan så mycket med Nato!
Samarbete är en annan sak. Vi har fortfarande ett självbestämmande som gör oss tryggare än om vi är medlemmar och dras in i konflikter som vi inte skulle ha valt själva. Det är bra att Sverige har militära samarbeten med länder som vi själva väljer.