Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafik

För klimatets skull behöver det bli lättare, bättre och billigare att åka kollektivt. Vänsterpartiet vill satsa mer på kollektivtrafiken så att den är billig eller gratis och fungerar bra i hela landet.

Kollektivtrafiken är ett effektivt och klimatsmart transportslag. Att människor i högre grad väljer klimatsmart kollektivtrafik hellre än bilen är viktigt för en effektiv klimatomställning. Huvudansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos regionerna, men Vänsterpartiet tycker att staten ska ta ett större ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. Biljettpriset har stor betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. Genom att sänka taxorna i kollektivtrafiken skapas också ökade möjligheter för dem med låga inkomster att resa.

Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik och minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste samhällsplaneringen ge mer utrymme för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik måste öka. För att fler ska kunna klara sig utan bilen behöver kollektivtrafiken utvecklas, byggas ut och anpassas så att den kan tillgodose transportbehoven både i städer och i landsbygderna. Därför behöver lösningarna se olika ut på olika håll i landet. Där det är glesare bebyggt vill vi gärna se mer beställningsstyrd kollektivtrafik.

Därför har Vänsterpartiet presenterat ett förslag som skulle innebära att biljettpriserna i kollektivtrafiken halveras för kunderna genom att staten kompenserar för halva den vinst som biljettförsäljningen står för. I förslaget ingår också ett investeringsstöd på 5 miljarder varje år, som ska gå till underhåll och utbyggnad av kollektivtrafiken, och till en omställning till fossilfria fordon.

Vår vision för framtiden är en utbyggd, tillgänglig och gratis kollektivtrafik som fungerar för alla oavsett plånbokens storlek, funktionsvariation eller bostadsort. Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte företagens vinstmaximering. Därför vill vi i första hand driva kollektivtrafiken i egen regi. Det är också viktigt att medarbetarna i kollektivtrafiken har bra arbetsvillkor och arbetsmiljö.