Hoppa till huvudinnehåll

Brottsoffer

Det öppna samhället bygger på demokrati, frihet och respekt för alla människors rätt att forma sina liv så länge man inte inkräktar på sina medmänniskors frihet.

Våld och övergrepp kan aldrig accepteras, utan måste bekämpas oavsett vem som är förövare och vem som är offer och oavsett de bakomliggande motiven. Det är en mänsklig rättighet att slippa att utsättas för våld och övergrepp och att få skydd och stöd om så ändå sker.

Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter i Sverige stärkts. Men det finns fortfarande brister i rättssystemet och samhället som Vänsterpartiet menar måste åtgärdas för att tillgodose brottsoffers behov av skydd och stöd.

Vi vill bland annat förenkla reglerna för utbetalning av brottsskadeersättning eftersom dagens system kan upplevas som krångligt och onödigt byråkratiskt av de personer som utsatts för brott. Vänsterpartiet har återkommande och i flera sammanhang lyft frågan om att stärka skyddet för barn som bevittnar våld. Därför stod vi bakom regeringens förslag om ett nytt barnfridsbrott för barn som bevittnar våld mellan närstående, exempelvis att pappa misshandlar mamma eller ett syskon. Vi vill även utreda en ny form av barnombud för att stärka barns rättsliga ställning när barnets vårdnadshavare av något skäl saknar förmåga att uppfylla sina plikter som barnets ställföreträdare. Vi vill också att alla barnahus i landet, där barn som utsatts för brott tas omhand, ska vara av lika bra kvalitet. Vi vill även inrätta särskilda stödcenter för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp och våld i nära relationer med barnahusen som modell. Där kan polisens utredning samordnas med andra insatser av behandlande karaktär.

Brottsofferjourerna samt kvinno- och tjejjourerna har en mycket viktig roll i att stötta brottsoffer och måste ges ett långsiktigt stöd.