Hoppa till huvudinnehåll

Anställningstrygghet

En stark arbetsrätt är avgörande för löntagarnas trygghet på arbetsmarknaden. Det ger den enskilde arbetstagaren ett grundläggande skydd mot arbetsköparnas godtycke. Samtidigt ger det arbetstagarna en kollektiv styrka gentemot arbetsköparna.

Under de senaste decennierna har arbetsrätten försvagats i Sverige. Lagen om anställningsskydd (LAS) har successivt urholkats: arbetsgivarnas möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna har utökats, tiden för återanställningsrätt har förkortats och allmän visstidsanställning (numera särskild visstidsanställning) har införts. De förändringar i arbetsrätten som den socialdemokratiska regeringen drev igenom i juni 2022, som bygger på parternas principöverenskommelse, innebär ytterligare försämringar av anställningstryggheten.

Angreppen på anställningsskyddet har ökat otryggheten på den svenska arbetsmarknaden. Andelen otrygga jobb har ökat kraftigt och den mest otrygga formen av tillfällig anställning, behovsanställning, har ökat mest. Från att ha varit ett av länderna med starkast anställningsskydd för visstidsanställda har Sverige blivit ett land i bottenligan. De förändringar i arbetsrätten som genomfördes 2022 försämrade anställningstryggheten även för fast anställda.

Vänsterpartiet säger nej till alla former av försämringar av anställningstryggheten. Vi vill istället minska de otrygga anställningarna, stärka anställningsskyddet och öka arbetstagarnas trygghet. Löntagarna på svensk arbetsmarknad behöver mer trygghet – inte mindre. Vi behöver fler trygga jobb – inte färre. Anställningsskyddet behöver stärkas – inte luckras upp.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att särskild visstidsanställning avskaffas och att det istället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.
  • att LAS ändras så att hyvling av den anställdes sysselsättningsgrad förbjuds.
  • att rätten för arbetsgivare att ensidigt undanta tre personer från turordningen ska tas bort ur LAS.