Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiets integritetspolicy

Vänsterpartiets riksorganisation med organisationsnummer 802005-9716 hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Vänsterpartiet samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Ansvar för personuppgifter

Vänsterpartiet ansvarar för behandlingen av personuppgifter som Vänsterpartiet utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Vänsterpartiet, partikansliet
Box 126 60
112 93 Stockholm
[email protected]Öppnas i nytt fönster

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

För att ha en dialog med medlemmar, hålla kontakt med gåvogivare, sympatisörer och andra som kontaktar oss och för att genomföra kongresser, vänsterdagar och andra evenemang samlar Vänsterpartiet in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. För att uppfylla avtal och rättsliga förbindelser hanterar Vänsterpartiet personuppgifter.

Vänsterpartiet säljer ej eller på andra sätt sprider personuppgifter till kommersiella aktörer.

För att behandla personuppgifter anlitar Vänsterpartiet ibland externa företag. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden. Det sker bland annat då medlemsavier ska skickas ut, medlemstidningen Rött ska tryckas och distribueras, leverans och support av medlemshanteringssystemet och andra IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från Vänsterpartiet i andra syften.

Vänsterpartiets medlemsregister delas av partiets distrikt och partiföreningar.

Personuppgifter vid medlemskap

Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att kunna skicka ut inbetalningskort för den årliga medlemsavgiften samt för att skicka ut regelbunden information till medlemmar. Vänsterpartiet är organiserat i tre huvudsakliga nivåer: Partiförening, distrikt och partiet centralt; utskick till medlem, både via vanlig post och e-post, görs från samtliga nivåer. Kontakt via telefon kan också förekomma. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom varje partinivå har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla möteskallelser, inbjudan till studiecirklar och annan information om olika typer av aktiviteter i Vänsterpartiets regi, men även information om aktiviteter som arrangeras av tredje part och som anses vara av intresse för Vänsterpartiets medlemmar. Enkätundersökningar, information om pengainsamlingar och liknande kan också förekomma.

Personuppgifter kan under vissa omständigheter delas med Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster.

De uppgifter som Vänsterpartiet kan komma att registrera om dig är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, facktillhörighet, betalningsinformation avseende medlemsavgift och/eller frivilliga gåvor, distrikts- och partiföreningstillhörighet samt i förekommande fall uppgifter om förtroendeuppdrag inom eller för Vänsterpartiet och uppgifter om särskilda intresseområden för att möjliggöra riktade utskick angående sådant som du är intresserad av.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom folkbokföringen, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Medlemmar kontaktas via e-post, postförsändelser, telefon och sms. Medlem kan avsäga en eller flera kontaktvägar.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Vänsterpartiet har om dig. Genom att kontakta oss med en undertecknad förfrågan kan du begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla dina personuppgifter Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Vänsterpartiet registrerar om dig. Skriv till:

Vänsterpartiet
Medlemsservice
Box 12660
112 93 Stockholm

I Vänsterpartiets stadgar § 11 framgår det att ”Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser mister de rättigheter som följer av medlemskapet.” Om ditt medlemskap upphör på detta sätt eller om du själv tar kontakt och avslutar medlemskapet vid annan tid på året kommer dina personuppgifter att vara lagrade en begränsad tid efteråt för att underlätta Vänsterpartiets administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet ur partiet. Därefter kommer dina personuppgifter att helt avpersonifieras.

Uppgifter om gåvogivare

För att kunna kontakta, följa upp och redovisa uppgifter om gåvor till Vänsterpartiet hanteras gåvogivares personuppgifter. När du skänker en gåva via vår hemsida, sms, Swish eller autogiro registrerar vi de uppgifter som du lämnade i samband med gåvan. För gåvogivare som skänker en gåva via sms kompletterar vi även med ditt för- och efternamn. Personuppgifterna kommer bara att användas inom Vänsterpartiet för att kontakta dig som gåvogivare.

Vänsterpartiet redovisar varje år gåvor som har skänkts. Om du skänker sammanlagt ett halvt prisbasbelopp eller mer till Vänsterpartiet under ett år namnges du i Vänsterpartiet årsredovisning och redovisas enligt gällande lag om insyn i partiernas finansiering.

Uppgifter om personer som kontaktar Vänsterpartiet

Om du kontaktar Vänsterpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att Vänsterpartiet ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

Personer som får information i egenskap av sympatisörer till Vänsterpartiet måste ha godkänt att de vill få det och få information om hur de gör om de vill avregistrera sig.

Personuppgifter vid evenemang

Om du anmäler dig till ett evenemang som arrangeras av Vänsterpartiet hanteras de personuppgifter som du anger i anmälan i vårt medlems- och evenemangssystem. Personuppgifterna kommer bara att användas i syfte att planera, genomföra och följa upp evenemanget. Det innebär att dina personuppgifter kan lämnas vidare för att konferensanläggning eller matleverantör ska kunna ordna eventuell specialkost, för att vårt tryckeri ska kunna skicka handlingar till dig och för att vi ska kunna skicka ut fakturor för eventuell deltagaravgift.

Sociala medier

Vänsterpartiet har konton och publicerar information på en rad sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube och Flickr. I den mån personuppgifter publiceras på våra kanaler i sociala medier rör det sig om uppgifter som berörd person gett sitt samtycke till eller som på annat sätt tydligt offentliggjorts.

Prenumeration på nyhetsbrev, pressmeddelanden och dylikt

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av olika publika sändlistor sparas så länge prenumerationen pågår. När du avanmäler dig raderas uppgifterna. Är du partimedlem bevaras och hanteras personuppgifterna enligt ovan.

Övrig hantering

Om Vänsterpartiet hanterar personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits rör det sig om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda och leverantörer, i enlighet med Vänsterpartiet interna policy.

Vänsterpartiet har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg i denna integritetspolicy. En ny policy träder i kraft när den publiceras på Vänsterpartiets webbplats.

Denna policy reviderades senast: 2018-05-18