Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiets förslag med anledning av coronakrisen

När krisen kommer prövas vi som samhälle. Vi måste ta oss igenom den med sammanhållning och jämlikhet, utan att någon lämnas i sticket.

Vänsterpartiet har sedan pandemins början drivit på för en vård och omsorg som står stark i krisen och för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för vanliga löntagare. Stödpaket till företag är bra och nödvändigt för att rädda jobb, men det behöver satsas mer på att den enskilde inte ska drabbas orimligt hårt ekonomiskt. Nu måste var och en av oss göra det vi kan, nu måste var och en av oss få det stöd vi behöver. Det innebär också att banker och bolagsägare mitt i krisen inte ska berika sig på samhällets stöd. Vi behöver en politik för ekonomisk trygghet och för en välfärd som står stark mot corona.

Fler förslag än de som presenteras här finns i Vänsterpartiets vårbudgetmotion. Där finns bl. a. förslag om investeringar ur krisen, satsningar på hemester för fler jobb runtom i landet och stöd till sjöfart och järnväg.

1. Trygghet i krisen

Sjukpenning för timanställda
Timanställda har inte rätt till sjukpenning när de blir sjuka, förutom för de pass de redan är inbokade på. Det skapar en stark ekonomisk press att tacka ja till erbjudanden om att jobba, trots att man har symptom som gör att man borde vara hemma. Den som väljer att stanna hemma straffas ekonomiskt.

Vi föreslår därför att en tillfällig sjukpenning för timanställda införs under pandemin. Den som under en period bakåt har arbetat tillräckligt många timmar ska ges rätt till ersättning, även om den inte har några pass inbokade framåt. Det skulle vara särskilt viktigt i äldreomsorgen där många arbetar timmar och där smittspridningen får förödande konsekvenser.

Slopa karensavdraget
Karensavdraget innebär en ekonomisk press att gå till jobbet fast man är sjuk. Genom att ta bort det under krisen kan vi begränsa smittspridningen och se till att vanligt folk klarar sig ekonomiskt om de blir sjuka. Regeringen gick tidigare ut med att karensavdraget skulle avskaffas under krisen, men allt de har gjort är att den som är sjuk kan ansöka om 700 kronors schablonersättning. För stora grupper täcker detta inte alls inkomstbortfallet. Vänsterpartiet vill att den som är sjuk får sjuklön från första dagen.

Ge ersättning till personer i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
Personer som tillhör riskgrupper uppmanas nu att arbeta hemifrån, men alla har inte jobb som går utföra hemifrån. Frågan har en tydlig klassdimension. De personerna kan tvingas välja mellan att förlora jobb och inkomst eller riskera att smittas. Men redan idag finns en ersättningsform, den förebyggande sjukpenningen, som skulle kunna anpassas för att omfatta även dessa personer.

Andra har i debatten fört fram att dessa personer ska omfattas av smittbärarpenningen. Vi är öppna även för den modellen, men föreslår i första hand att man använder den förebyggande sjukpenningen eftersom den är lättare att anpassa. Vi vill att den utvidgas så att den omfattar de som inte kan arbeta på grund av att de tillhör en riskgrupp.

Höj studiebidraget när gymnasiet stänger
När skolan stänger och utbildningen går över till distans blir eleverna utan skollunch. Det innebär ökade kostnader för familjerna. För de som redan lever med små ekonomiska marginaler blir det en betydande kostnad. Därför kräver vi ett tillfälligt höjt studiebidrag för gymnasiestudenter. Vi föreslår att dagens nivå på 1250 kronor per månad höjs till 1950 kronor per månad under de månader gymnasiet går över till distansundervisning på grund av krisen.

Säkra ersättning för de i daglig verksamhet
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till sysselsättning i daglig verksamhet och får för detta habiliteringsersättning. Men på många håll får de nu se sin sysselsättning stänga igen. Andra kan inte delta eftersom de själva måste stanna hemma på grund av smittorisk. Dessa personer riskerar då att bli av med sin ersättning. Vi vill att regeringen säkerställer att kommunerna låter de som deltar i daglig verksamhet få behålla sin habiliteringsersättning även när de på grund av pandemin inte kan delta. Det är en grupp som har en mycket utsatt ekonomisk ställning redan innan krisen.

Rädda kulturlivet
Kulturlivet är hårt drabbat av krisen. Det gäller såväl de stora institutionerna, som den enskilde kulturarbetaren. Vänsterpartiet föreslår en rad insatser för kulturlivet. Det är alltifrån stöd för att ersätta inkomstbortfall, till resurser för att hitta nya digitala lösningar för att tillgängliggöra kultur i en tid när de vanliga vägarna inte fungerar.

 • Utöka stödet till konstnärsnämnden och författarfonden
 • Krismedel till kulturinstitutioner, arrangörer av kulturevenemang och fria grupper inom samtliga konstområden
 • Omställningsstöd till centrumbildningarna
 • Stärk kultursamverkansmodellen
 • Mer pengar till dans- teater- och musikallianserna
 • Kompensation inkomstbortfall för de statliga kulturinstitutionerna
 • Stöd till kulturinstitutionerna för digitala lösningar
 • Pott till biblioteken för fler e-lån och utkörning av böcker till riskgrupperna

Ökat stöd till hemlösa
Människor som saknar bostad blir extra utsatta i coronakrisens spår. När man inte har något hem är det svårt att minska smittspridningen genom att hålla sig isolerad och upprätthålla sin hygien. Därför vill Vänsterpartiet tillföra extra stödpengar för arbetet med hemlösa. Fler hemlösa ska under krisen få en sängplats och även möjlighet att vara där dagtid. Vänsterpartiet föreslår att det statsbidrag till kommuner som finns idag för arbete med hemlöshet och stödet till frivilligorganisationer som arbetar mot hemlöshet, utökas med 25 miljoner kronor.

Stoppa vräkningar: Statlig hyresgaranti
De senaste veckorna har tusentals löntagare förlorat sina jobb i coronakrisens spår. Risken är stor att många av dem, som också är hyresgäster, inte kommer att ha råd att betala sina hyror. I förlängningen kan det leda till att tusentals arbetslösa hyresgäster vräks. Inte minst för familjer med barn kommer det att få stora konsekvenser.

Finansinspektionen har meddelat att bankerna får ge bostadsägare undantag från amorteringskraven under en period om de drabbas av inkomstbortfall kopplat till coronakrisen. Det är välkommet och behövligt. Men för de hyresgäster som förlorar sin inkomst på grund av coronakrisen finns inget motsvarande stöd.

Vänsterpartiet föreslår att staten inrättar en fond för hyresgaranti. När en hyresgäst inte kan betala hyran på grund av coronakrisen ska fonden kunna täcka upp stora delar av hyran och vräkning undvikas.

Medlen i fonden lämnas till den hyresvärd som drabbas av hyresförluster p.g.a. att hyresgäster inte har råd att betala hyran i coronakrisens spår (mars 2020 till augusti 2020, med möjlighet till förlängning). Staten ska stå för 75 % av hyresnedsättningen och värden för resterande 25 % av hyresnedsättningen. Fonden ska administreras och betalas ut av Boverket. Den enskilde hyresvärden ansöker om medel. Till ansökan bifogar hyresvärden uppgifter som styrker att denne har drabbats av hyresförluster. För att få ta del av hyresförlustgarantin ska hyresvärden först göra en överenskommelse med Hyresgästföreningen som innebär följande: (i) hyresgäster som inte kan betala hyran p.g.a. inkomstbortfall i Coronakrisens spår ska få bo kvar (moratorium på uppsägningar), (ii) inga förfallna betalningar ska gå till inkasso.

För hyresgästen innebär förslaget en nedsättning av hyran med maximalt 75 % (utfallet avgörs av förhandling och storlek på inkomstbortfallet). För att få ta del av nedsättningen behöver hyresgästen styrka att hen har för låg inkomst (jmf. inkomstprövning för att få hyreskontrakt).

Vi föreslår att 500 miljoner kronor avsätts för de första sex månaderna.

Gör det lättare att få försörjningsstöd
Vi är långt ifrån att se alla konsekvenser av krisen men vi vet att många i vårt land kommer att förlora sin inkomst. Människor och familjer som redan lever på gränsen till fattigdom kommer få behov av försörjningsstöd framöver. Även personer som tidigare inte levt i ekonomisk utsatthet kan nu bli tvungna att ansöka om försörjningsstöd på grund av plötslig arbetslöshet eller att inkomster till det egna företaget försvinner. För att inte försvåra deras liv ytterligare är det nu extra viktigt att kraven och praxis kring försörjningsstöd förändras och lättas upp.

Vänsterpartiet föreslår att under den pågående coronakrisen ska lättnader införas i krav och praxis kring försörjningsstödet. Fler ska, under en kortare period (4 månader), kunna få ekonomiskt stöd. Det kan till exempel innebära att man inte ska behöva sälja hem och bil för att få försörjningsstöd under perioden.

Pausa gymnasielagen
När pandemin nu orsakat en omfattande ekonomisk kris riskerar de ensamkommande som klarat av att ta sig igenom gymnasielagens nålsöga att återigen drabbas. Efter avklarade gymnasiestudier har de sex månader på sig att skaffa jobb. Provanställning räcker inte och subventionerade anställningar omfattas inte. Även i vanliga fall är det extremt svårt. I dessa tider, när varselstatistiken slår alla rekord, är det nästintill omöjligt. Dessutom betraktar Migrationsverket permitterade anställningar som subventionerade anställningar.

Vänsterpartiet menar att möjligheten till uppehållstillstånd och rätten att leva med sin familj ska vara rättvis och förutsägbar. Det ska inte vara de skiftande konjunkturerna som bestämmer.I första hand vill vi fortsatt se en permanent lösning för de ensamkommande. Men i detta läge ser vi också ett akut behov av att åtgärda några av bristerna. Idag har man en sexmånadersperiod på sig att skaffa jobb efter avslutade studier. Dagarna tickar. Detta bör pausas under den pågående krisen, för att återupptas när pandemin är över. Perioden bör också förlängas till ett år. Även provanställningar, subventionerade anställningar och korttidsjobb bör räknas.

Ge riskgrupper tillfälliga boenden mot trångboddhet
Trångboddhet gör det svårt för den som tillhör en riskgrupp att hålla sig undan och undvika risk för smitta. Det kan vara äldre personer som trängs med barn och barnbarn. Trångboddhet är ett utbrett problem som måste lösas genom ökat byggande av bostäder med rimliga hyror, men här och nu i krisen krävs akuta insatser för att minska smittspridningen.

Vänsterpartiet föreslår att staten under pandemin ska finansiera tillfälliga boenden för personer i riskgrupp. De tillfälliga boendena som erbjuds kan handla om till exempel kommunala korttidsboenden eller hotell och vandrarhem som just nu har låg beläggning. I vissa fall kan det vara personen i riskgrupp själv som tillfälligt flyttar, i andra fall är det mer lämpligt att det är de andra personerna i hushållet som tillfälligt bor någon annanstans. Vid behov ska hushåll där någon arbetar med samhällsviktiga uppgifter, exempelvis inom vård och omsorg, prioriteras. Alla kommuner ska undersöka behoven och erbjuda tillfälligt boende. Staten bör avsätta 200 miljoner kronor för detta och mer pengar kan skjutas till vid behov.

Tillgängligare stödlinjer för den som behöver prata
Många mår dålig av den rådande situationen. Det kan handla om att man själv eller någon man älskar blir sjuk. Det kan handla om livet vänds upp och ned när man förlorar jobbet. Många är oroliga för situationen i Sverige och världen. Behovet av att prata med någon i krisen är stort, men just då tvingas vi leva isolerade från varandra. Många är ensamma nu, särskilt gäller det äldre och personer i riskgrupper som ska undvika sociala kontakter.

Vården har ett ansvar när det gäller psykisk ohälsa. Men behovet av någon att prata med är mycket större än så. Det finns idag ett antal stödlinjer dit man kan ringa för att få prata med någon, men de drivs i allmänhet ideellt och har begränsade resurser. Vi föreslår därför ett ekonomiskt tillskott på 10 miljoner kronor från staten till de organisationer som idag driver sådana stödlinjer. Fler som behöver någon att prata med ska få det.

2. En starkare välfärd mot corona

Förstärk välfärden med 25 miljarder
Just nu behöver vi välfärden mer än någonsin. Då kan vi inte ha en situation där kommuner och regioner tvingas till nedskärningar. Därför vill Vänsterpartiet satsa 25 miljarder kronor på välfärden. Det ska vara permanenta pengar så att personal kan anställas och löner och villkor kan förbättras. Inte minst äldreomsorgen behöver mer resurser. Den är satt under stark press nu på grund av corona. Tre exempel på angelägna insatser som skulle bli möjliga med Vänsterpartiets förslag om ökade resurser till välfärden är:

 • Säkra bemanningen av äldreomsorgen, till exempel genom snabbutbildning av de som nu förlorar jobbet i andra yrken.
 • Minska smittspridningen. Det handlar till exempel om utbildningsinsatser för samtlig personal, oavsett anställningsform. Genom att skydda personalen skyddas de äldre. Alla ska ha den skyddsutrustning som behövs.
 • Ordna hemkörning av mat och mediciner till personer i riskgrupperna. Här finns ett stort behov samtidigt som många nu blir arbetslösa och skulle kunna anställas för detta i kommunerna. Ingen ska lämnas ensam.

Ställ den privata sjukvården under offentlig kontroll
När sjukvården sätts under extrem press måste alla resurser användas så effektivt som möjligt. Då går det inte att delar av den skattefinansierade vården drar åt annat håll, beroende på vad de själva tjänar på. Därför vill vi att regionerna ska kunna samordna och vid behov styra vården i sina områden under den tid som coronasmittan sätter press på vården, inklusive de privata vårdgivare som regionerna har avtal med.

Vi räknar därför med att de skattefinansierade vårdgivarna accepterar att inordna sig i regionernas planering, men om de inte vill vara med och samarbeta, måste den offentliga vården ges möjligheten att bestämma hur den privata vårdens resurser ska användas för att möta krisen.

Det kan handla om att bistå med personal för att bemanna vårdavdelningar, så att den som är inlagd känner sig trygg och personalen hinner göra ett bra jobb. Det kan handla om att testa personer med symptom eller att avlasta andra delar av den offentliga vården, så att resurser därifrån i sin tur kan sättas in i arbetet mot corona. Även användningen av exempelvis skyddsutrustning måste kunna prioriteras om i hela vårdsystemet, så att man trots brist på skyddsutrustning kan använda den där den behövs mest.

Vi vill också omgående se till att privata vårdsförsäkringar inte tillåts styra någon del av vården. De personer som har störst behov av vård ska inte trängas undan av personer med mindre behov, bara för att de har privat försäkring.

Rätt till tjänstledighet när vårdpersonal i andra yrken vill jobba i vården
Bristen på vårdpersonal är akut. Samtidigt finns det många personer med vårdutbildning som arbetar i andra yrken. Bland annat finns det tolvtusen utbildade sjuksköterskor som idag jobbar med annat. Vi behöver se till att dessa snabbt kan komma loss och hjälpa till i vården om de vill. Därför vill vi lagstifta om att vårdutbildad personal i andra yrken ska ha rätt till tjänstledighet för att bidra i vården. Deras vanliga arbetsgivare ska inte kunna säga nej.

Insatser mot smittspridning i äldreomsorgen
Situationen med smittspridning i äldreomsorgen är mycket allvarlig. Smittan är spridd just bland de som allra mest behöver skyddas. Många äldreboenden har personer som insjuknat och även situationen i hemtjänsten är mycket oroande. Vi vet sedan tidigare att äldre där kan få besök av ett stort antal olika personer. Enligt Kommunal i Stockholm kan en äldre som har hemtjänst få besök av hela 25 olika personer inom loppet av två veckor.

 • Minska antalet personal som besöker varje äldre i hemtjänsten. Alla kommuner ska åläggas att göra en översyn av schemaläggning och organisation för att minska antalet personer som besöker de äldre inom hemtjänsten, i syfte att förhindra smittspridning.
 • Alla kommuner ska snabbutbilda samtliga som arbetar inom äldreomsorgen i smittskydd. Även alla de vikarier som nu tas in måste omfattas.
 • Bemyndigande för att det offentliga ska kunna gå in och ta över privata aktörers verksamhet om de missköter sig gällande smittskydd och smittspridning.
 • Prioritera testning av personal inom äldreomsorgen.
 • Länsstyrelsen och smittskyddet ska tillsammans med MAS (Medicinskt ansvarig sköterska) gör inspektioner på samtliga boenden samt övrig äldreomsorg.
 • Ta in utbildade undersköterskor från vårdcentraler till äldreomsorgen.
 • Inrätta coronateam i kommunerna.

Stöd till företag att producera den skyddsutrustning välfärden behöver
Bristen på skyddsutrustning är akut och eftersom bristen är internationell behövs inhemsk produktion. Vänsterpartiet vill införa ett statligt stöd till företag för att ställa om produktionen till att producera skyddsutrustning under krisen. Det kan handla om skyddsvisir, munskydd, handskar m.m.

Vi föreslår att 500 miljoner kronor avsätts för detta och staten med dessa medel medfinansierar företagens omställning med upp till 50 procent. Tillväxtverket bör administrera stödet i samråd med Socialstyrelsen för att säkerställa att rätt materiel prioriteras och för att undvika att det blir överproduktion av en vara och underproduktion av en annan. Utöver att ta försöka minska bristen på skyddsutrustning, skulle ett stöd till omställning av produktionen bidra till att rädda jobb som annars skulle riskera att gå förlorade i krisens spår.

Låt anställda i intensivvård och äldreomsorg åka taxi till jobbet
Vänsterpartiet föreslår att det offentliga nu under ett kritiskt skede ska erbjuda taxiresor för anställda i intensivvård och äldreomsorg. Dessa personer är av stor vikt för oss alla i detta akuta läge. Många av dem måste idag ändå trängas i kollektivtrafiken med risk för att utsättas för smitta. Vi vill erbjuda taxiresor för att minska risken att de smittas och inte kan arbeta, eller att de riskerar föra smittan vidare till de äldre. De gör ett oerhört viktigt och slitsammt jobb i det här akuta läget och att samhället står för taxiresor är rimligt i det här läget. Vi vill att staten betalar till regionerna för detta och att resorna upphandlas. Taxibranschen är just nu hårt pressad, förslaget skulle därmed också bidra till att rädda jobb där.

En extra semestervecka till vård-och omsorgspersonal Vänsterpartiet föreslår att de anställda i vård och omsorg när krisen är över får ett statligt tack i form av en extra semestervecka. Det blir ett tillfälle för extra återhämtning och tid att vara med nära och kära efter den tunga period vi är inne i nu. Samtidigt blir det ett erkännande från samhället om vilka extraordinära insatser som dessa personer gör i krisen. En extra semestervecka är inte något som ska göras istället för de större långsiktiga lösningar som behövs för löner, villkor och bemanning, utan ett sätt att särskilt uttrycka samhällets tacksamhet för de insatser som nu görs. Förslaget ska gälla de som arbetar inom vård och omsorg under pandemin och ska kunna tas ut när läget har normaliserats. Förslaget beräknas kosta 4 miljarder kronor. Om parterna så önskar ska de kunna förhandla fram andra sätt att ta ut medlen till de anställda än semesterdagar.

En nystart för vård och omsorg
Låt coronakrisen bli en nystart för personalen i vård och omsorg. Nu finns ett stort stöd för att förbättra situationen för dem. Det vill vi ta vara på för att bygga något bättre efter krisen. Vänsterpartiet föreslår att staten tar initiativ till en överenskommelse med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting (SKR) och de berörda fackförbunden om en långsiktig plan för bättre villkor i vård och omsorg. Staten ska åta sig att vara medfinansiär. Planen ska röra sådant som tryggare anställningar, högre löner och förbättrad arbetsmiljö. I stora delar av vården och omsorgen är det naturligtvis avgörande för arbetssituationen att man får fler kollegor. Även frågor om mer inflytande för personalen över sitt arbete och över schemaläggning är viktiga. Exakt vad som ska ingå i planen behöver avgöras tillsammans med parterna eftersom det är de som har bäst kunskap om de skiftande behoven och vad som bör prioriteras högst. Det gör också att någon kostnad inte är möjlig att sätta på förhand, men vi menar att detta för statens del måste få kosta åtskilliga miljarder per år under de kommande åren.

3. Övrigt

Stopp för bankernas miljardutdelningar
I krisen måste alla få det stöd de behöver, men då behöver vi också alla hjälpas åt och ingen ska berika sig. När staten går in och garanterar eller på andra sätt stöder privata företag som till exempel banker, så ska det regleras genom lagstiftning att utdelningar inte får förekomma.

Ställ krav på statligt ägande när staten skjuter till kapital
Stöd till företag i form av lån, kreditgarantier eller minskade kostnader är en sak. Men i de fall staten gör rena kapitaltillskott för att rädda företag anser Vänsterpartiet att staten också ska gå in som ägare och få motsvarande inflytande. Det kan vara minoritetsägande, majoritetsägande eller att helt ta över företaget. Detta kommer också att motivera ägarna att i första hand skjuta till eget kapital, i andra hand vända sig till staten. Därför föreslår vi att en krismyndighet inrättas för att hantera det stöd som företagen kan behöva. Denna myndighet ska inte bara ta emot ansökningar och hantera kapitaltillskotten, utan också förvalta den ägarandel som staten får tillbaka.

Ägandet kan säljas av när utvecklingen vänt uppåt, i vissa fall till de anställda. Det finns även fall då staten bör ha ett långsiktigt och aktivt ägande i de företag man räddar. Statligt ägda bolag i vissa nyckelfunktioner kan spela en viktig roll för att lösa samhällsproblem, bidra till en hållbar utveckling och förbättra Sveriges beredskap inför kommande kriser.

Satsa på järnvägsunderhåll medan det går färre tåg
En svårighet för att göra bra järnvägsunderhåll är att göra det samtidigt som det åker så mycket tåg. Men på grund av coronakrisen ställs allt fler tåg in. Det öppnar för att kapacitet frigörs på spåren. Vänsterpartiet vill därför satsa 1,5 miljarder kronor under 2020 för att passa på att göra viktigt järnvägsunderhåll. Det finns gott om personal som tidigare har friställts och som snabbt skulle kunna återrekryteras. Varje jobb som kan skapas nu när arbetslösheten slår till är värdefullt.

Stöd till småföretag
Vi vill att staten ger räntefria lån till småföretag som behöver det i krisen. Lånen ska under det första halvåret dessutom vara amorteringsfria. På så sätt kan jobb, kunskap och företag räddas och skattebetalarna också få tillbaka de pengar som getts i stöd. För att möjliggöra dessa lån avsätter vi 25 miljarder kronor, via Almi.

För att ytterligare hjälpa småföretag vill vi att kommunerna ska låta småföretag skjuta upp inbetalningar av avgifter för till exempel vatten och avlopp. Om kommunerna behöver ska de kunna ansöka om pengar från staten som kompensation för detta.

4. Vänsterpartiets förslag på väg att bli verklighet

Inga vinstutdelningar i företag som permitterar anställda
För att rädda jobb i drabbade företag erbjuder staten stöd till så kallade korttidspermittering, det vill säga att staten tar en del av kostnaden för anställda som tillfälligt går ner i arbetstid på grund av arbetsbrist. Det är viktig och kan rädda många jobb – men samma företag som tar del av detta program kan inte tillåtas att samtidigt dela ut jättevinster till sina aktieägare. Förslaget från Vänsterpartiet har fått majoritet i riksdagen och ska nu genomföras.

Rädda jobb genom att sänka räntan på skatteuppskov
Att staten ger anstånd med att betala in skatt är ett bra sätt att rädda företag som drabbas akut av coronakrisen. Då är det dumt att ta ut en ränta som är så hög att den i sig hotar att sänka dessa företag. Vänsterpartiet har varit med och fått igenom en sänkning av räntan.

Gör det lättare att få A-kassa
Idag är det alldeles för många som saknar a-kassa på grund av osäkra och tillfälliga anställningar och för stränga regler. För att se till att alla som ställs utan jobb i krisens spår klarar sig kräver vi att reglerna ändras så att fler inkluderas. Regeringen har till stor del gått oss till mötes, men bara tillfälligt.

Slopa kravet på sjukintyg
Vårdpersonalen kämpar dygnet runt för att klara av coronakrisen – då är det inte rimligt att läkare tvingas lägga mycket tid på att skriva sjukintyg som vanligt. Därför kräver vi att kravet på sjukintyg efter sju dagar tillfälligt slopas. Detta är nu genomfört.

Anpassa korttidspermitteringarna till familjeföretag
Vänsterpartiet har drivit på för att förslaget om korttidspermittering även ska omfatta familjemedlemmar. Det behövs för att stödet ska fungera bra även för familjeföretag. Vi har fått med oss en riksdagsmajoritet på detta och ändringen blir nu verklighet.

Betala ut CSN-pengar även om studierna ställs in
Om högskoleundervisningen ställs in på grund av corona får det inte innebära att studenter blir utan pengar till mat och hyra. Därför har vi krävt att reglerna ändras så att studenternas inkomster garanteras. Detta är nu genomfört.

4. Vänsterpolitik gör samhället starkare mot kriser

Förslagen ovan är nya sedan coronakrisen började. Till detta kommer all politik Vänsterpartiet har haft sedan tidigare för ett Sverige som står starkare rustat att möta kriser. Det är en politik för en robustare välfärd generellt och mer resurser till sjukvården i synnerhet. Det är en politik för starkare ekonomiska trygghetssystem, men även sådant som stabil läkemedelsförsörjning och en sammanhållen sjukvård. Det är en politik för den jämlikhet som gör att människor kan samarbeta bättre och ta sig igenom krisen tillsammans. Det är en politik för gemensamma lösningar på gemensamma problem, i vetskapen om att vi är ett samhälle och att vi är beroende av varandra. Vänsterpolitik gör samhället starkare mot kriser.