resurs

Strategi-och visionsprogram för tågtrafiken

Tåg är idag det snabbaste landtransportmedlet och har en nyckelroll för den framtida samhällsutvecklingen, inte minst eftersom det är det mest lämpade motordrivna färdmedlet inför omställningen till ett miljöanpassat transportsystem.

Trots denna vetskap har tågtrafiken i Sverige de senaste åren haft stora problem med verksamheten. Såväl tåg som banor är hårt nedslitna och kan inte längre ge den service och pålitlighet som är rimligt att kräva. Det gäller såväl persontrafik som godstrafik.

Idag styrs svensk järnvägstrafik utifrån vinstsyfte, inte utifrån vad som är bäst för samhället. Privatiseringar och konkurrensutsättning har lett till att det saknas ett helhetsansvar. I takt med den ökade privatiseringen har underhållet försämrats allt mer och förseningarna har ökat år efter år.

Vänsterpartiet vill vända denna negativa utveckling. Med hjälp av större satsningar på järnvägen generellt och framtida investeringar som ger en offentligt ägd och styrd verksamhet kan vi påverka tågtrafiken i positiv riktning och se till att både persontrafiken och godstrafiken ökar sin andel av den totala trafikmängden.

Ladda ned ”Strategi-och visionsprogram för tågtrafiken” här (pdf)…