resurs

Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

Hälsa är en mänsklig rättighet– ingen handelsvara. Antagen av partistyrelsen 29 maj 2010

Vänsterpartiet ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd.

En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården. Vänsterpartiet ser sjukvården som en viktig del av den gemensamma välfärden. Vi är bestämt emot privatisering. Sjukvård får inte bli en handelsvara.

Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som styrs demokratiskt och där patienten bestämmer över sin vård. Inom ramen för en offentlig skattefinansierad vård ska enskilda vårdenheter ha en hög grad av självständighet att utforma sin verksamhet. De som jobbar inom vården har rätt till en bra arbetsmiljö, inflytande i jobbet och konkurrenskraftiga löner. Lagarbete och samarbete mellan olika personalgrupper ska vara normen.

Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa. Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård. Ingen diskriminering ska förekomma på grund av funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller etnicitet. Papperslösa, asylsökande och gömda skall ha full rätt till sjukvård. Kvalitén, särskilt när det gäller omvårdnad och rehabilitering måste förbättras. Många med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar behöver bättre vård och rehabilitering.

I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras. Det mest effektiva sättet att minska framtidens vårdbehov är ett bra förebyggande och hälsofrämjande arbete och en primärvård av bra kvalitet och tydligt områdesansvar. Vänsterpartiet vill stärka den första linjens vård som ska vara avgiftsfri och bygga på teamarbete mellan olika personalgrupper.

En klok hushållning med vårdens resurser blir allt mer viktig. Privata företag ska inte få ha fri dragningsrätt på skattepengar genom etableringsfrihet och förmånliga ersättningssystem. Resurserna måste styras dit de bäst behövs. Vänsterpartiet kräver att lagen om vårdval rivs upp och att man inför ett förbud mot försäljning av hela eller delar av sjukhus.

Kommunernas roll inom vården måste stärkas. De bör ha möjlighet att anställa egna läkare och socialmedicinska team bör inrättas för att säkra utsatta gruppers rätt till bra vård. Den psykiatriska vården ska bygga på en social helhetssyn på människan och på frivillighet. Rätten att välja behandling och rätten till bostad och meningsfull sysselsättning måste stå i centrum.

Personalen är vårdens viktigaste resurs. Genom att satsa på bra löner, goda arbetsförhållanden, arbetsplatsdemokrati, utöka personaltätheten och möjligheter till utveckling i jobbet kan sjukvården bli ännu effektivare och mer hälsofrämjande. Offentliga verksamheter skall föregå med gott exempel och bli mönsterarbetsgivare.

En bra forskning och utbildning har en avgörande betydelse för framtidens sjukvård. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Forskningen ska utgå från ett folkhälso-, klass- och genusperspektiv, samt ge omvårdnadsfrågor en central plats. Forskning och utbildning ska inte få styras av läkemedelsindustrin. I syfte att säkra en långsiktig läkemedelsförsörjning måste samhället kunna styra apoteken.

Ladda ned hela rapporten här…