politik

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste alla som drabbas få en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka.

Den psykiatriska vården behöver stärkas på bred front. Det gäller inom primärvården, den öppna och slutna psykiatrivården, barn och ungdom, samsjuklighet samt självmordsprevention. Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler vilka som erbjuder behandling. Om fler fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Fler kvinnor än män lider av psykisk ohälsa och kvinnor är oftare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar mest bland personer som saknar gymnasieutbildning och bland unga, vilket gör det ännu viktigare med tidiga, avgiftsfria insatser. Vi anser att det måste blir lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Därför har Vänsterpartiet tidigare varit med och drivit igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som gett möjlighet till initiativ som självinläggningsprojekt inom psykiatrin och gett ungdomsmottagningarna möjlighet att ha generösare öppettider.

Läs även:

Riksdagsmotionen En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-och-jamlik-vard-for-manniskor-med_H5023594

Riksdagsmotionen Nollvision för suicid
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nollvision-for-suicid_H702713

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-9-halsovard-sjukvard-och-social_H7023008

Dela den här sidan:

Kopiera länk