politik

Pension

Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som tidigare varit höginkomsttagare.

Pensionssystemet måste garantera ekonomisk trygghet åt alla. Det ska vara förutsägbart så att man i god tid kan räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill därför ha ett nytt pensionssystem som utformas utifrån dessa förutsättningar. Vi vill också ha en öppen och demokratisk process kring pensionerna. Tills ett sådant system är på plats föreslår vi en rad förändringar i det befintliga systemet.

Nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora och hälften av alla kvinnor tvingas ta ut garantipension till någon del för att klara sig.

En viktig fråga på kort sikt är därför att höja garantipensionen. Vänsterpartiet föreslår i sin budget för 2020 att garantipensionen höjs med drygt 1 000 kr i månaden. Vi vill också inkomstindexera garantipensionen så att den följer med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill dessutom sluta skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare på inkomster upp till 35 000 kronor i månaden.

Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta kommer dock få allt lägre pensioner. Kommunalarbetare och industriarbetare beräknas få under 50 procent av sin slutlön.

En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna. Vänsterpartiet vill att pensionsrätterna baseras på den bakomliggande inkomsten när du är sjuk eller föräldraledig och inte på den faktiska inkomst du får.

Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot höjningen av pensionsåldern när beslutet togs i riksdagen. Det är alldeles för många med slitsamma yrken som inte klarar att arbeta ens till den pensionsålder som gäller idag. Inom fackförbundet Kommunal orkar medlemmarna idag jobba i snitt fram tills de är 63 år och den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken ligger på 61-62 år. Enligt Kommunals beräkningar ger varje enskilt år efter 66 års ålder mellan 139 och 203 kronor mer i månaden i disponibel inkomst.

Vänsterpartiet vill införa en åldersfaktor i sjukförsäkringen som gör det lättare att avsluta arbetet i förtid för den som inte klarar av att arbeta till pensionsåldern och utan att det belastar framtida pension.

Vänsterpartiet vill höja pensionerna istället för pensionsåldern. Därför måste pensionsinbetalningarna höjas. Tillsammans med regeringen har vi infört flera reformer som främst kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt taket för bostadskostnad i bostadstillägget och sänkt skatten för pensionärer. Hälso- och sjukvården har blivit avgiftsfri för personer som är över 85 år och tandvårdsbidraget höjts för personer som är 65-74 år.

Läs även:

Riksdagsmotionen Förbättringar av pensionssystemet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbattringar-av-pensionssystemet_H702587

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-11-ekonomisk-trygghet-vid-alderdom_H7023014

Dela den här sidan:

Kopiera länk