politik

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. Under 2018 dödades 22 kvinnor i en parrelation. Cirka 300 kvinnor har mördats under 2000-talet av en man med relationsanknytning.

Vänsterpartiet har under lång tid drivit på för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt från lagstiftning om barnäktenskap till förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourernas viktiga arbete.

Vänsterpartiet har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Detta är några av våra viktigaste förslag:

  • Att det införs en handlingsplan mot sexuellt våld
  • Feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning
  • Att arbeta för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer
  • Privatisera inte kvinnojourerna
  • Utbilda kommunal och annan personal att upptäcka våld mot kvinnor
  • Uppmärksamma psykiskt våld mot kvinnor

I arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor får inte kvinnor och män som utsatts för partnervåld i samkönade relationer hamna i skymundan. Detsamma gäller kvinnor och män som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hösten 2017 trädde kvinnor och icke-binära världen över fram under #metoo och vittnade om den sexism och de sexuella trakasserier och övergrepp som män utsatt dem för. I Sverige har över 70 000 kvinnor gett sina vittnesmål och berättelserna fortsätter att forsa fram. #metoo är en revolution som visar på behovet av en lång rad politiska förändringar. I grund och botten handlar det om att få ett slut på mäns överordning. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män.

För den kvinna som utsätts i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av sin partner för att kunna lämna. Vi måste ha anständiga pensioner och en fungerande sjukförsäkring. Föräldraförsäkringens konstruktion är en nyckel för att få ett jämställt arbetsliv och minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Likaså krävs fler trygga anställningar och en modern sexualbrottslagstiftning. Boendesituationen måste säkras.

Se även avsnitten Sexuella övergrepp och sexköp och Hedersvåld.

Läs även:

Vänsterpartiets socialpolitiska program
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2020/02/socialpolitiskt-program-2020.pdf

Riksdagsmotionen Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H6022227

Riksdagsmotionen Ett stärkt skydd för den sexuella integriteten
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604