politik

LSS/ Personlig assistans

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. LSS kom till  för att ge den enskilde rätt att leva som andra.

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service, och är en rättighetslag. Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till flera olika insatser, däribland personlig assistans, daglig verksamhet och ledsagarservice. Den personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna.

De senaste åren har rätten till assistansersättning begränsats kraftigt. I december 2011 nybeviljades ca 46 procent av nyansökningar. I december 2018 var det ca 17 procent. Vänsterpartiets syn är att regeringen fokuserar alltför mycket på att minska kostnader. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Människor ska beviljas assistans utifrån graden av funktionsnedsättning, inte till exempel på diagnosens namn för personer med HPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Assistansersättningen är också en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv insats. Samtidigt som ett stort fokus har legat på att kontrollera enskilda så har oseriösa företag som fifflar med skattepengar glömts bort. Att människors behov av assistans sätts på undantag när företag sätter pengar främst är ovärdigt. Vi vill se en assistans där människors behov står i fokus, inte företagens vinstjakt.

Läs även:

Riksdagsmotionen Återupprätta LSS
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ateruppratta-lss_H702216

Riksdagsmotionen Personlig assistans för hjälp med andning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819145-personlig_H702202

Dela den här sidan:

Kopiera länk