politik

Landsbygd

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del.

Sverige har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartor – på Sverigekartan och på stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, bruksorterna och arbetarstadsdelarna efter. Det är ett svek mot stora delar av Sverige.

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv önskar i Sverige. Det kräver dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Vår landsbygdspolitik bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.

Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var de bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, bra bredband, närvarande poliser och att posten ska fungera.

Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Det krävs åtgärder som säkrar att företag kan starta, växa och leva vidare. För mindre företag kan sjuklöneansvaret ofta vara betungande. Vänsterpartiet föreslår därför att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala sjuklön, staten ska istället ta över detta ansvar.

Under förra mandatperioden drev Vänsterpartiet igenom de så kallade rättvisemiljarderna. En tioårig mångmiljardsatsning där pengarna skulle gå till kommuner med områden som karaktäriseras av exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande och användas till insatser för jobb, utbildning, service, fritid och sociala insatser. Vänsterpartiet vill fortfarande att rättvisemiljarderna genomförs i enlighet med det som var överenskommet.

Läs även:

Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform https://www.vansterpartiet.se/assets/Landsbygdspolitisk-plattform-22-april.pdf

Riksdagsmotionen En förbättrad landsbygdspolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941/html

Riksdagsmotionen Ett hållbart företagande
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-foretagande_H5023456/html

Dela den här sidan:

Kopiera länk