politik

Kris­beredskap och samhälls­skydd

I dag är klimatförändringarna det allvarligaste hotet mot den globala säkerheten. Torka, översvämningar och bränder utgör både akuta hot och är orsaker till krig och konflikter. Mycket tyder på att kriser och extrema väderhändelser kommer att öka även på hemmaplan. Översvämningar och skogsbränder är till exempel redan ett återkommande problem.

Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. Vi vill också att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade.

I dag är vi helt beroende av fungerande it-system för till exempel logistik och försörjning av el och vatten. Vid ett haveri riskerar viktiga samhällsfunktioner att drabbas hårt eller rent av slås ut. När kortsiktig vinst blir en drivkraft för att upprätthålla fungerande it-system sätts långsiktigheten på undantag och helheten går förlorad. Därför bör myndigheter vara mycket restriktiva med att outsourca skyddsvärda uppgifter.

Vänsterpartiet vill att mer av vad vi äter produceras i Sverige. Det är ett bra sätt att minska transporter och utsläpp. Samtidigt ökar graden av självförsörjning och vi blir därmed bättre rustade för att klara en allvarlig kris.

Idag får inte Försvarsmakten planera för civila kriser. Det tycker vi är slöseri med stora samhällsresurser. Försvarsmaktens personal och materiel ska kunna användas bättre vid olyckor eller andra krissituationer även om det är fred.

Läs även: