politik

Kollektiv­trafik

För klimatets skull behöver det bli lättare, bättre och billigare att åka kollektivt. Vänsterpartiet vill satsa mer på kollektivtrafiken så att den är billig eller gratis och så att den fungerar bra i hela landet.

Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. Genom att sänka taxorna eller införa gratis kollektivtrafik skapas också ökade möjligheter för dem med låga inkomster att resa.

Vi har lokalt fått igenom satsningar på gratis kollektivtrafik i flera kommuner och har även föreslagit statligt finansierade storskaliga försök med gratis kollektivtrafik i några län. Genom budgetsamarbetet med regeringen under förra mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet. Satsningen togs bort av nuvarande regering.

Vänsterpartiet har för perioden 2020–2022 föreslagit ett årligt statligt stöd till regionerna med 2 miljarder kronor för billigare och utbyggd kollektivtrafik. Vi föreslår även sammanlagt 2,5 miljarder under samma period för ökad kollektivtrafik i gles- och landsbygd i form av till exempel anropsstyrd kollektivtrafik, byabussar och linjetrafik.

Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik och minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste stadsplanering ske så att mer utrymme ges för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik och turtäthet måste öka.

Vårt mål är en utbyggd, gratis kollektivtrafik som funkar för alla. Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte företagens vinstmaximering.

Dela den här sidan:

Kopiera länk