politik

Klimat

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att göra det och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Men mot detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, fossilgas och kol.

Fossilindustrin prioriterar sina egna vinster framför de förödande konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med enbart individuella insatser som sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs stora samhälleliga förändringar.

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. För att möta klimathotet krävs ökad jämlikhet. Det är de rika som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen.

Vänsterpartiets politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • Inrätta en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital före 2022. Företag och kommuner ska kunna låna pengar för klimatinvesteringar till låg ränta.
  • Fasa ut klimatskadliga subventioner och istället lägga pengarna på att bygga ett hållbarare Sverige.
  • Ge konkreta direktiv till våra AP-fonder för fossilfria pensioner.
  • Att det alltid ska vara billigare att ta det klimatvänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och progressiv flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga resor och transporter.
  • Nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar ska upphöra efter 2025.
  • Stopp för fossila drivmedel efter 2035.
  • Vi vill öka anslagen till de internationella klimatfonderna samt införa ett nytt klimatbistånd bestående av nya medel. Klimatbiståndet ska inte konkurrera med det ordinarie biståndet.
  • Ge statlig konverteringspremie till de som gör om sin begagnade fossildriva bil till klimatvänlig drift.

Läs även:

Riksdagsmotionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20192065-en-samlad_H7023480

Vänsterpartiets Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram
https://www.vansterpartiet.se/resursbank/ekologiskt-ekonomiskt-punktprogram/

Dela den här sidan:

Kopiera länk