politik

Jordbruk och mat

Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel. Vi vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten.

EU:s jordbrukspolitik skapar ett storskaligt jordbruk med hög miljöpåverkan. Intensiv animalieproduktion och monotona odlingslandskap ger negativa effekter för både klimat och biologisk mångfald. Stora stödbelopp hamnar idag hos stora godsägare och multinationella företag. Vi anser att det på sikt mest hållbara är att Sverige utformar sin egen nationella jordbrukspolitik. Så länge Sverige är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik verkar vi för att stöden ska utformas i enlighet med våra miljö- och klimatmål och för en levande landsbygd.

För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor ska god mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur. Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor borde ges förutsättningar att kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk.

Vänsterpartiet föreslår i sitt budgetförslag ökad ersättning till våra lantbrukare för att producera ekologiska och klimatsmarta livsmedel samt ökat stöd för att djur fortsatt ska finnas på våra betesmarker. Vi vill även inrätta statligt stöd för investeringar och åtgärder inom jordbruket som stärker jordbrukets vattenhantering i ett förändrat klimat och som därmed bidrar till att stärka vår självförsörjningsgrad gällande livsmedel.

Läs även:

Riksdagsmotionen Hållbart och stärkt jordbruk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbart-och-starkt-jordbruk_H7021619

Dela den här sidan:

Kopiera länk