politik

Integration

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det kräver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad.

För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle. Ett välfungerande flyktingmottagande är en viktig del i en politik för inkludering och etablering. Mottagandet av människor på flykt ska – från asylprocessen till etableringen i samhället – präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum. Den generella välfärden är central för att upprätthålla de rättigheter som det är vår skyldighet att värna.

Vi menar att inkluderingsarbetet måste inledas dag ett, direkt efter ankomsten till Sverige. Vi vill göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige. En nyckel är språkundervisningen. De elever som idag går på gymnasiets introduktionsprogram ska få de bästa förutsättningarna att både lära sig ett nytt språk och att läsa in grundskolan på kort tid.

Vi bekämpar diskriminering på alla nivåer i samhället. Bostadsbrist och arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige extra hårt. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara erfarenheter och resurser. I Vänsterpartiets Sverige ska det vara nolltolerans mot diskriminering och den som diskriminerar ska tvingas betala för det.

Läs även:

Riksdagsmotionen Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattighetsbaserat-flyktingmottagande-byggt-pa_H702220

Dela den här sidan:

Kopiera länk