politik
Bild på två äldre män som spelar fotboll mot två yngre män

Idrott

Alla har rätt till idrott. Vänsterpartiet vill se till att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, funktionsvariation och ekonomiska förhållanden.

Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att leva ett aktivt liv. Vi menar att plats för idrott och rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen och att det ska finnas tillgång till idrottsanläggningar som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. I många kommuner är anläggningarna för få, för slitna och saknar tillgänglighetsanpassning. För att komma till rätta med denna situation vill Vänsterpartiet införa ett statligt miljardstöd för idrottsanläggningar.

Hälsa är en klassfråga. Ofta har både idrottsföreningar och privata aktörer höga avgifter som utestänger många. Så ska det inte behöva vara. För att främja barn- och ungdomsidrotten och ge alla barn en god hälsa vill Vänsterpartiet införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6-12-åringar. Barnets utveckling och glädje ska stå i fokus och arbetet med att implementera barnkonventionen kommer i hög grad att beröra idrottslivet.

Utöver idrottsanläggningarna ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i bostadsområden. Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv. Det är ett välkänt faktum att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bättre. Genom fysisk aktivitet för äldre kan antalet fallolyckor minska. Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen kan vi ge många människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv.

Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör staten därför på ett mer aktivt sätt använda bidragstilldelningen till idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete.

Läs även:

Riksdagsmotionen Idrottspolitiska frågor
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrottspolitiska-fragor_H702588

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och_H7023017

Riksdagsmotionen Idrott och hälsa i skolan
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-halsa-i-skolan_H302753

Riksdagsmotionen Idrott och genus
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-genus_H302747

Dela den här sidan:

Kopiera länk