politik

Hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa.

Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning.

Den nationella samordnaren av arbetet mot våld i nära relationer menar att det saknas en samlad bild av hur utbrett hedersrelaterat förtryck är. Därför behöver det göras en större kvantitativ studie. Det är ett förslag som Vänsterpartiet ställer sig bakom. Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta. Det bör också noga utredas om dagens lagstiftning om till exempel grov fridskränkning räcker när våldet är en del av ett systematiskt förtryck.

Se även Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer i vår riksdagsmotion Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959

Jonas Sjöstedt om hedersrelaterat våld (SvD, 2016):
http://www.svd.se/sjostedt-sarskilda-insatser-behovs-mot-hederskultur