politik

Feminism

Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi ser att män generellt överordnas kvinnor i vårt samhälle. Genom vår feministiska politik arbetar vi för att förändra detta.

För Vänsterpartiet är feminismen inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår, och det är därför vi har en feministisk analys av alla politiska frågor. Det är även därför vi valt att, till skillnad från andra partier, inte ha ett kvinnoförbund. Alla våra företrädare måste vara feminister och prioritera jämställdhet och feministiska frågor. Därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden.

Frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män handlar till stor del om den ekonomiska politiken eftersom frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor. Det är inte rimligt att kvinnor ska vara beroende av män för sin försörjning. Att en kvinna kan försörja sig själv är till exempel nödvändigt om hon ska kunna lämna en man som misshandlar henne. Därför handlar många av våra feministiska krav om arbetslivet och om välfärden. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. I dag arbetar många kvinnor deltid för att de helt enkelt inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken.

Pensionssystemet förstärker också de könsorättvisor som finns på arbetsmarknaden. Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av mäns pension och skillnaden ökar med åldern. Hälften av alla kvinnor tvingas ta ut garantipension till någon del för att klara sig. Systemet kompenserar inte för föräldraledighet och sjukpenningdagar på ett tillfredsställande sätt. I det nuvarande pensionssystemet riskerar en allt större andel av framtidens pensionärer, särskilt kvinnor, att bli fattiga.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. Det är framför allt kvinnor med låga inkomster som avstår hemtjänst när de blir äldre och tar hjälp av sina döttrar i stället. Kvinnor är klart överrepresenterade både bland personal och bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras.

Vi tycker att mammor och pappor ska ansvara lika mycket för det arbete som görs i hemmet och att föräldrar ska dela lika på föräldraledigheten. Alla föräldrar som jobbar natt eller helg ska ha rätt till barnomsorg på de tider de faktiskt arbetar.

Feminism handlar också om kvinnors rätt att bestämma över den egna kroppen. Vi värnar den fria aborträtten och står bakom de tidsgränser i lagstiftningen som gäller i dag.

Vänsterpartiet kämpar för att kvinnor och tjejer ska slippa utsättas för mäns våld. Vi vill stärka kvinno- och tjejjourernas arbete. För att upptäcka och motverka våld mot kvinnor vill vi förbättra utbildningen av personal, främst i socialtjänsten. I vår budgetmotion för 2019 har Vänsterpartiet satsat 100 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Alla tjejer ska få verktyg för att säga nej när någon kliver över hennes egna gränser. Därför vill vi att skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

Vänsterpartiet blev i början av 1990-talet det första feministiska partiet och sedan dess har vår politik utvecklats mycket. Det räcker inte att vara socialist och kämpa för jämlikhet, kvinnoförtrycket är en egen maktstruktur som skär genom alla samhällsklasser och det måste ofta bekämpas på andra sätt än kapitalismen.

Läs även:

Vänsterpartiets feministiska plattform http://www.vansterpartiet.se/assets/feministisk.plattform.72dpi.pdf

Plan för att skapa den första jämställda generationen
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/08/Plan-för-att-skapa-den-jämställda-generationen.pdf

Artikel om den första jämställda generationen
https://www.vansterpartiet.se/barnen-som-vaxer-upp-idag-fortjanar-att-bli-den-forsta-jamstallda-generationen/

Riksdagsmotionen Förbättringar av pensionssystemet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbattringar-av-pensionssystemet_H702587/html

Riksdagsmotionen Vissa frågor om brottsskadeersättning för kvinnor utsatta för mäns våld
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vissa-fragor-om-brottsskadeersattning-for-kvinnor_H602691

Riksdagsmotionen Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H6022227

Riksdagsmotionen Jämställdhet i utbildningssektorn – från förskola till högskola
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalldhet-i-utbildningssektorn—fran-forskola_H6021760

Riksdagsmotionen Klimaträttvisa
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatrattvisa_H602392

Riksdagsmotionen Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819157_H702109

Dela den här sidan:

Kopiera länk