politik

Brottsoffer

Det öppna samhället bygger på demokrati, frihet och respekt för alla människors rätt att forma sina liv så länge man inte inkräktar på sina medmänniskors frihet. Våld och övergrepp kan aldrig accepteras, utan måste bekämpas oavsett vem som är förövare och vem som är offer och oavsett de bakomliggande motiven. Det är en mänsklig rättighet att slippa att utsättas för våld och övergrepp och att få skydd och stöd om så ändå sker.

Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter i Sverige stärkts. Men det finns fortfarande brister i rättssystemet och samhället som Vänsterpartiet menar måste åtgärdas för att tillgodose brottsoffers behov av skydd och stöd.

Vi vill bland annat förenkla reglerna för utbetalning av brottsskadeersättning eftersom dagens system kan upplevas som krångligt och onödigt byråkratiskt av de personer som utsatts för brott. Vi vill stärka barns rättsliga ställning. Barn som bevittnat våld mellan närstående ska räknas som målsägande i en rättegång mot förövaren. Vi vill även utreda en ny form av barnombud för att stärka barns rättsliga ställning när barnets vårdnadshavare av något skäl saknar förmåga att uppfylla sina plikter som barnets ställföreträdare. Vi vill också att alla barnahus i landet, där barn som utsatts för brott tas omhand, ska vara av lika bra kvalitet.

Brottsofferjourerna samt kvinno- och tjejjourerna har en mycket viktig roll i att stötta brottsoffer och måste ges ett långsiktigt stöd. Kvinno- och tjejjourer ska inte behöva lägga tid på att ansöka om projektpengar för att kunna bedriva sin ordinarie verksamhet.

Läs även:

Riksdagsmotionen Stärkta rättigheter för brottsoffer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkta-rattigheter-for-brottsoffer_H702142

Riksdagsmotionen Vissa frågor om brottsskadeersättning för kvinnor utsatta för mäns våld https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vissa-fragor-om-brottsskadeersattning-for-kvinnor_H602691

Riksdagsmotionen Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H6022227

Dela den här sidan:

Kopiera länk