politik

Äldreom­sorg

Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. De som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar, så är det oftast kvinnor som tar det ansvaret. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras.

Vänsterpartiet vill ta första stegen i att utveckla framtidens äldreomsorg. Förslaget omfattar en satsning på bättre mat inom äldreomsorgen, avgiftsfria trygghetslarm i hemtjänsten samt ökad personaltäthet och fortbildning inom äldreomsorgen. Därutöver ska även pengar avsättas till god arkitektur och utemiljöer. Ensamhet bland äldre måste uppmärksammas.

Läs även:

Riksdagsmotionen Trygg och jämlik äldreomsorg
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/trygg-och-jamlik-aldreomsorg_H7021843

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-25-allmanna-bidrag-till-kommuner_H7023016

Riksdagsmotionen En värdig äldreomsorg
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-vardig-aldreomsorg_H5023593

Dela den här sidan:

Kopiera länk