Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppshandel

EU:s utsläppshandelssystem (ETS) är ett viktigt styrmedel för att unionen ska nå sina klimatmål och har betydelse för Sveriges klimatmål. Systemet begränsar hur stora utsläpp industrier och kraftverk totalt får ha varje år. Utsläppen delas sedan upp mellan företagen genom utsläppsrätter som de även kan handla med sinsemellan. Utsläppsrätter kan tilldelas genom auktion eller gratis tilldelning. Taket för hur mycket utsläppsrätter det finns inom systemet minskar succesivt så att utsläppen därmed minskar.

Vänsterpartiet anser att målsättningen för koldioxidminskningen i ETS måste skärpas genom att begränsa taket för hur mycket koldioxid som får släppas ut från Europas basindustri- och energianläggningar. Vi anser att en skärpt ambitionsnivå för utsläppsminskningar inom ETS bör vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. EU:s beslut under 2023 innebär att utsläppen inom EU ETS ska minska med 62 procent till 2030. Gratis tilldelning av utsläppsrätter ska enligt beslutet även fasas ut i vissa sektorer till 2034. Vänsterpartiet har arbetat för att utsläppen inom EU ETS ska minska med minst 70 procent till 2030 och att gratis tilldelning av utsläppsrätter snabbare ska fasas ut. Vi kommer att fortsätta arbeta för att färre utsläppsrätter blir tillgängliga inom ETS och för att de årliga utsläppsminskningarna inom systemet skärps så att de stora fossilutsläpparna minskar sina utsläpp i linje med att vi begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader och att EU når nollutsläpp senast 2040.

Vi är tydliga med att utsläppshandeln inte är tillräcklig för att möta den klimatkris vi befinner oss i. Ska klimatomställningen bli möjlig måste Sverige och andra EU-länder kunna genomdriva en vänsterpolitik med stora gröna investeringar som minskar efterfrågan på koldioxid i ekonomin. Annars riskerar priset på koldioxid i utsläppshandelssystemet att bli mycket högt i framtiden vilket främst kommer straffa låg- och medelinkomsttagare.

Politikens och statens uppdrag måste vara att investera, koordinera och fördela vinster och kostnader i klimatomställningsarbetet. Vi har tidigare i Sverige genomfört liknande stora omställningar när vi exempelvis byggde bort bostadsbristen på 60-talet och när vi byggde ut infrastrukturen på väg och räls.

Läs mer