Skolan


Vänsterpartiet vill ha en likvärdig skola där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning. Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. Gruppen elever som det går sämre för blir allt större och de halkar efter alltmer. Samtidigt växer de överskott som de vinstdrivande friskolorna gör. Skattepengarna används inte som det är tänkt och det är skolans elever och personal som drabbas. Att skolor drivs som företag leder också till att man inte kan veta om en skola finns kvar nästa termin, eftersom företag kan läggas ner.

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att de har en bra skola och att den finns kvar nästa termin. Mer pengar måste satsas på skolan och vi har framförallt föreslagit att det ska anställas fler lärare, för att kunna ge varje elev ett bättre stöd.

Det krävs också att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna, framförallt för att man bättre ska kunna fördela pengarna anpassat efter skolornas och elevernas behov. När man kan lita på att alla skolor fungerar bra är det inga problem att gå tillbaka till närhetsprincipen, det vill säga att man som huvudregel ska gå i den skola som ligger närmast hemmet.

Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Deras arbetsbörda måste bli lättare genom att de får fler kollegor, men också bland annat genom att man lättar på administration och minskar antalet nationella prov. (Se även Gymnasieskolan).

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf

Riksdagsmotionen ”En skola att lita på”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-skola-att-lita-pa_H202138/

Riksdagsmotionen: ”Jämställdhet och HBTQ i skolan”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalldhet-och-hbtq-i-skolan_H30220