Feminism


Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. För jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter. Runt om i landet har vi vänsterpartister gått från ord till handling. Förslagen nedan är bara några av våra feministiska krav.

Mäns våld mot kvinnor

Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna så att de slipper lägga tid och energi på att söka pengar. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen drivit igenom ett sådant stöd på 100 miljoner kronor per år. (Se även Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer).

En våldtäkt är en våldtäkt

Vi vill att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort i våldtäktsbestämmelsen. Lagen ska visa att sex bygger på frivillighet och samtycke. Rätten att bestämma över sin kropp är inte förhandlingsbar. Vill vi även utreda frågan om ett oaktsamhetsbrott. Detta skulle täcka in de fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt.

Minska inkomstklyftorna mellan kvinnor och män

Inkomstklyftan mellan kvinnor och män växte med 1500 kr per månad under den borgerliga regeringen. Detta ska vi förändra!

Läs mer om viktiga steg vi har tagit hittills under mandatperioden:
http://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-gor-skillnad

Lika lön för lika arbete

De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2015 var 87,5 procent av mäns lön. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska kunna åtgärdas måste lönerna i de kvinnodominerade branscherna tillåtas öka i en snabbare takt än i de mansdominerade. Vänsterpartiet vill därför att Medlingsinstitutets uppdrag ska förändras så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en successiv utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

Rätt till heltid

Mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, arbetar deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkas. Vänsterpartiet vill därför att lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm. Anställningar på deltid ska kunna ingås om parterna kommer överens om det. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Individualiserad föräldraförsäkring

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen. Idag tar mammorna ut tre fjärdedelar av dagarna i föräldraförsäkringen. Med dagens takt kommer det att ta över 50 år innan uttaget blir jämställt, enligt TCO:s pappaindex. Det ojämna uttaget har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och anställnings- och arbetsvillkor. Därför vill vi lagstifta om att föräldrarna ska dela lika.

Höj underhållstödet

Vi vill förbättra ensamföräldrars ekonomiska situation genom att höja underhållsstödet. Ensamstående kvinnor med barn har låg ekonomisk standard. Detta drabbar barnen. Tack vare att Vänsterpartiet har ett budgetsamarbete med regeringen så har underhållsstödet redan höjts med 300 kronor under mandatperioden. (se även Ensamstående föräldrar).

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi vill lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Särskilt svårt är det för ensamföräldrar som inte kan jobba kvällar, nätter och helger om barnomsorg saknas.

Arbetstidsförkortning för ett jämställt samhälle

En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en viktig reform för att strukturellt kunna förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten. För det första frigör det tid som tillsammans med t.ex. en individualiserad föräldraförsäkring skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet. För det andra ökar det kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet. Kvinnor är fortfarande överrepresenterade när det gäller deltidsarbete, vilket påverkar lön och pension negativt. Med en generell arbetstidsförkortning skulle fler deltidsarbetande kvinnors arbeten räknas om till heltider och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män pressas nedåt.

Vänsterpartiets feministiska plattform:
http://www.vansterpartiet.se/assets/feministisk.plattform.72dpi.pdf

Tio punkter för kvinnors arbetsliv:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Tio-punkter-för-kvinnors-arbetsliv-140510.pdf

Lä mer i riksdagsmotionerna ”Bättre arbetstider för ett mänskligare arbetsliv” och ”Medlingsinstitutets uppdrag”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-arbetstider-for-ett-manskligare-arbetsliv_H402810
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medlingsinstitutets-uppdrag_H402157