Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. De som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar, så är det oftast kvinnor som tar det ansvaret. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras.

Vänsterpartiet har under år 2021 varit med och drivit igenom ett antal förslag i syfte att dels vidta mer akuta åtgärder som Coronakommissionen pekat på, men också för att avhjälpa de strukturella brister som Vänsterpartiet sedan tidigare påpekat och som tydliggjorts i hög grad under pandemin. Förslagen har handlat om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende för äldre.

Vänsterpartiet vill komma åt problemen med delade turer inom äldreomsorgen. Berörda fackförbund har gjort försök för att begränsa delade turer genom avtal men det behövs även stöd i lagstiftningen som kan utgöra grund för förhandlingar och avsteg i kollektivavtal. Till dess att detta kommit till stånd vill Vänsterpartiet driva på för en modell där det ska vara frivilligt att arbeta delade turer och att den som väljer det ska få betalt under uppehållstiden, enligt den s.k. Söderhamnsmodellen. För att fler kommuner ska tillämpa detta upplägg avsätter vi därför medel för kommuner som vill införa liknande arbetssätt. Vi anslår 300 miljoner kronor 2022 för att införa modellen under andra halvåret, och 600 miljoner kronor 2023 och 2024.