Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård

Vänsterpartiet föreslår att tandvården ska subventioneras med 50 procent från första kronan stället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor med nuvarande system. Reformen är ett första steg mot att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet och innehåller också förslag om att patienter upp till 23 år ska ha rätt till tandvård mot samma patientavgift som gäller vid vanliga läkarbesök.

­- Tandhälsan har blivit en klassfråga och de förändringar som har genomförts de senaste åren gynnar främst de som har bra tänder och god ekonomi. Med våra förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Enligt Tjänstetandläkarna har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 procent av patienterna sedan dagens tandvårdsstöd infördes. Tre fjärdedelar av befolkningen får betala sin tandvård från första till sista kronan, enligt Riksrevisionen.

Vänsterpartiets förslag består av flera delar som skulle skapa en mer jämlik tandvård och förbättra tandhälsan, och stärka den förebyggande tandvården.

Utöver satsningen som innebär att tandvården subventioneras med 50 procent från första kronan, föreslår Vänsterpartiet rätt till tandvård för samma patientavgift som inom den övriga hälso- och sjukvården för patienter upp till 23 år. Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst. Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. Folktandvården ska ha samma ansvar för äldres tandvård som för barn och ungdomar. Vänsterpartiet kräver också att det tas fram nationella riktlinjer som säkerställer att papperslösa flyktingar har tillgång till tandvård överallt i landet.

– Vårt mål är att likställa tandvården med all annan hälso- och sjukvård. Detta är ett steg på vägen och skulle både förebygga och åtgärda tandhälsoproblem hos stora grupper som idag inte söker tandvård, säger Jonas Sjöstedt.

Kostnaderna för tandvårdsreformen är finansierad i Vänsterpartiets budgetmotion och beräknas kosta cirka 2 miljarder mer än regeringens satsningar år ett och sedan omkring 1,5 miljarder de följande två åren.

Vänsterpartiets förslag i korthet:

  • All tandvård subventioneras med 50 procent från krona 1. Med Vänsterpartiets reform blir Allmänna Tandvårdsbidraget (ATB) överflödigt och förvinner.
  • Rätt till tandvård inom hälso- och sjukvårdsavgiften för ungdomar upp till 23 år
  • Nationella riktlinjer för hur samarbetet mellan skola och folktandvård ska kunna öka. Mer rättvis fördelning av befintliga ekonomiska resurser i syfte att minska skillnaderna i tandhälsa i olika geografiska områden. Ökade resurser till kliniker med störst behov. Landstingen ska stimuleras att införa kariespreventionsprogram.
  • Alla pensionärer ska erbjudas information om hur åldrandet påverkar munhälsan och sambandet mellan allmän hälsa och munhälsa. Ökade möjligheter till munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. Alla kommuner ska utse samordningsansvariga med kompetens inom tand- och sjukvård, med syftet att samordna tand- och sjukvårdens insatser och sprida kunskap till vård- och omsorgspersonal. Nationella riktlinjer ska upprättas för hur samarbetet mellan Folktandvården och äldreomsorgen ska se ut. Folktandvården ska ha ansvar för tandvård till äldre på samma sätt som för barn och ungdomar. Lagen om valfrihet ska inte få något utrymme inom tandvården för äldre och yngre patienter.
  • Tydliga gemensamma riktlinjer utformas som försäkrar att papperslösa flyktingar som vistas i Sverige har tillgång till tandvård på jämställda villkor

Jämförelse:

Dagens system

Tandvård för 2 000 kronor
– 150 kronor (Allmänna tandvårdsbidraget, ATB)

= betala 1850 kronor själv


Vänsterpartiets system

Tandvård för 2 000 kronor

= betala 1000 kronor själv

Dagens system

Tandvård för 5 000 kronor

3 000 själv (högkostnadsskydd)
– 150 kronor (Allmänna tandvårdsbidraget, ATB)
+ 1000 kronor (av det resterande)

= 3 850 kronor själv

Vänsterpartiets system

Tandvård för 5 000 kronor

= 2 500 själv