Hoppa till huvudinnehåll

Miljö

Vänsterpartiet anser att hänsyn till miljön måste gå före företagens kortsiktiga vinstjakt. Naturen är grunden för vår överlevnad och välfärd och naturens tillgångar måste brukas hållbart och värdefull natur skyddas.

Vänsterpartiet vill stärka EU:s politik för naturen och klimatet. Vi vill att alla länder ska ha bindande krav på att skydda minst 30 procent av naturen på land och till havs skyddas. Vi arbetar nationellt och inom EU för att inga ur- och naturskogar ska avverkas och för att arter som hotas ska ha ett starkt skydd. De skogsägare och jordbrukare som brukar skog och mark så att biologisk mångfald och klimatnytta stärks måste få ökade möjligheter till ekonomisk ersättning. Att skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald är avgörande för att samhället ska begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna. Vänsterpartiet arbetar nationellt och inom EU för att dessa investeringar i naturen ska öka kraftigt.

På samma sätt som EU:s satsning på miljön genom Gröna given genomförs anser vi att det behövs en satsning på en Havsgiv inom EU. De rättsliga kraven i den gemensamma fiskeripolitiken måste stärkas för att få stopp på överfisket och det småskaliga kustnära fisket måste värnas framför det storskaliga industrifisket. Att skydda och återställa Europas hav är helt nödvändigt för att bevara biologiska mångfalden och bromsa klimatförändringarna.

Hela 80 procent av EU:s medborgare oroar sig för hur deras hälsa påverkas av kemikalier i vardagsprodukter. För att värna människors hälsa och miljön vill Vänsterpartiet stärka EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Vi vill införa starkare reglering av fler grupper av kemikalier. PFAS är en grupp kemikalier som har skadliga effekter på människors hälsa och miljön och vi arbetar för att ett förbud ska införas inom EU. Lagstiftningen måste också ställa högre krav på tillsyn av importerade produkter som kan innehålla skadliga kemikalier. Vi vill även stoppa möjligheten att exportera bekämpningsmedel och andra farliga kemikalier som är förbjudna inom EU till länder utanför EU. Vänsterpartiet minska användningen av skadliga bekämpningsmedel med minst 50 procent i EU till 2030.

Vänsterpartiet vill även fasa ut de miljö- och klimatskadliga subventionerna inom EU. Resurser bör istället omfördelas för att stödja de mest utsatta hushållen och för att främja de som ligger i framkant i den gröna omställningen.

Läs mer