Jämställdhetsfrågor – fördjupning


Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har.

 

Könsmaktsordningen

I dagens samhälle finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering. Könsmaktsordningen genomsyrar sociala, ekonomiska och politiska strukturer och ger män som grupp omotiverat mycket makt och inflytande. Till exempel värderas kvinnors arbete lägre än mäns arbete, kvinnor har lägre löner än män och sämre position på arbetsmarknaden. Kvinnor får sämre vård än män och billigare och äldre medicin. Kvinnor får inte sina arbetsskador erkända i samma utsträckning som män. Kvinnor förväntas dessutom ta större ansvar för obetalt arbete i hemmet och omsorg om barn och äldre än män. Kvinnors asylskäl tas inte på lika stort allvar som mäns. Kvinnor utsätts mycket oftare än män för sexualiserat våld.

Könsmaktsordningen finns i familjen, politiken, näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, skolan och på arbetsmarknaden. Det gemensamma för alla kvinnor oavsett samhällsklass, ålder, och ursprung är att kvinnorna är underordnade männen. Enskilda kvinnor kan ha både makt och inflytande, liksom enskilda män kan sakna makt. Men som grupp saknar kvinnor makt och auktoritet. Så är det över hela världen.

 

En feministisk politik för förändring

Vi arbetar för att avskaffa den ojämlika könsmaktsordningen. Vi tar ett helhetsgrepp på samhällsstrukturen och ser efter hur olika områden påverkar varandra. Familjelivet påverkar till exempel det offentliga livet. Vi ifrågasätter och analyserar hur makt fördelas mellan könen. Vår feministiska politik består av en mängd konkreta förslag. Vi arbetar för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill individualisera föräldraförsäkringen så att dagarna delas lika mellan föräldrarna. Rättsväsendet måste få ökad kompetens om sexualiserat våld och hbt-frågor. Vi kräver att det ska finnas tillgång till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Kommuner och berörda myndigheter ska ha handlingsplaner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn och bemöta de utsatta på ett icke-godtyckligt sätt.

Vi vill utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning. Feministiskt självförsvar ska ingå i undervisningen på högstadiet och som tillval i gymnasiet. Vi vill ha jämställdhetsanalyser i stadsplaneringen och lagstifta om förbud mot könsdiskriminerande reklam. Sexköp är förbjudet i Sverige och vi anser att det ska vara olagligt även när svenska män köper sex utomlands.

Inom vården behöver kunskaperna öka om kvinnors ohälsa eftersom mannen hittills har varit normen inom läkarvetenskapen. Det gäller inte minst den psykiatriska vården. Även bemötandet inom vården måste analyseras ur ett genusperspektiv. Inom äldreomsorgen har antalet platser på särskilda boenden minskat. Det drabbar särskilt äldre kvinnor med låg pension eftersom de inte har råd att betala för privata tjänster som allt mer ersätter den solidariskt finansierade äldreomsorgen. Mycket av omsorgen utförs också av anhöriga, för det mesta kvinnor, som då ofta tvingas jobba deltid för att få tiden att räcka till. För att vända utvecklingen vill vi öka resurserna till äldreomsorgen.

 

Jämställd föräldraförsäkring

Mer än tre fjärdedelar av föräldrapenningen tas ut av kvinnor. Det ojämställda uttaget gör att kvinnor får sämre löneutveckling samt svagare ställning på arbetsmarknaden med sämre anställnings- och arbetsvillkor. Omsorgen om barnen leder till ett större ansvar för hushållet och mer obetalt arbete. Det minskar utrymmet för lönearbete och många mammor arbetar därför deltid. På längre sikt påverkar det också pensionen negativt.

Vänsterpartiet vill därför gå vidare och införa en individualiserad föräldraförsäkring där föräldrarna delar lika på dagarna med föräldrapenning. Ett jämställt föräldraskap med delat ansvar för barnen får positiva effekter för jämställdheten såväl i hemmet som på arbetsmarknaden och i det övriga samhällslivet.

 

En jämställd arbetsmarknad

Om arbetslivets villkor ska bli likvärdiga för kvinnor och män krävs därför inte enbart förändringar i lönebildningen utan också av fördelningen av ansvaret för barn och hushållsarbete, en utbyggd barn- och äldreomsorg och stärkt rätt till heltidsarbete.

Det är framför allt i kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och privat tjänstesektor som deltider är det enda som erbjuds, ofta i form av otrygga anställningar som timvikariat eller behovsanställningar. Detta är en av de mest grundläggande orsakerna till de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. I branscher där det mest är män som arbetar har det under lång tid varit möjligt att organisera arbetet utan att män i någon större utsträckning arbetar deltid mot sin vilja. Det måste också vara möjligt inom kvinnodominerade branscher. Möjligheten att arbeta deltid för den som så önskar ska naturligtvis finnas kvar. Men normen att en anställning ska vara på heltid måste stärkas så att det blir möjligt för alla yrkesgrupper att få en lön som går att leva på.

 

Ensamstående föräldrar

Ensamstående har generellt sämre ekonomi än sammanboende och sämst är den för ensamstående med barn. Det gäller särskilt för ensamstående kvinnor med barn som har mycket sämre ställt än de flesta män som har ensam vårdnad om sina barn. De flesta ensamstående föräldrarna är dessutom kvinnor. Sysselsättningen bland ensamstående mammor har sjunkit och de har oftare än andra otrygga anställningar.

För att stärka ekonomin och minska fattigdomen bland ensamstående föräldrar och deras barn vill Vänsterpartiet höja underhållsstödet med 200 kronor per månad för barn under 13 år och med 400 kronor per månad för tonåringar. För att ge dessa familjer bättre möjligheter att välja en bostad som passar deras behov vill vi också stärka bostadsbidraget. Dels vill vi att det särskilda bidraget och umgängesbidraget ska höjas med 150 respektive 100 kronor per månad, dels behövs det en höjning av inkomstgränsen när bostadsbidraget börjar minskas.

 

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. Kvinnor som utsätts för våldsbrott är för det mesta bekanta med eller har en när relation till den utpekade gärningsmannen. Våldet mot kvinnor utmärker sig också av att det oftare är upprepat, grövre och leder till fler negativa konsekvenser för den drabbade än det våld som drabbar män i liknande situationer.

På lång sikt handlar det därför om att ändra samhällsstrukturen och skapa ett jämställt samhälle för att stoppa detta våld. Under tiden krävs det åtgärder för att skydda och hjälpa de kvinnor som utsätts för våld. Statistiken måste förbättras för att synliggöra problemet mer. Det behövs bättre kunskaper för att bättre hjälpa grupper som är särskilt utsatta: bland annat äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och papperslösa kvinnor. Lagstiftningen måste förtydligas t.ex. för att misshandlade ska kunna få bättre skydd av polis.

Kvinnojourerna tar ett stort ansvar, men har inte tillräckligt med resurser för att hjälpa alla kvinnor som utsatts för våld. Vi vill därför införa ett permanent statligt stöd på 200 miljoner kronor per år till kvinnojourernas verksamhet.

Rättsväsendet måste få ökad kompetens om sexualiserat våld och HBT-frågor. Sexköp är förbjudet i Sverige och vi anser att det ska vara olagligt även när svenska män köper sex utomlands. Vi vill ändra våldtäktsbrottet så att utgångspunkten är att bristande samtycke är tillräckligt för fälla gärningsmannen. Nuvarande lagstiftning vilar på ett synsätt om att kvinnans kropp är tillgänglig så länge hon inte gör motstånd. Det borde vara tvärtom, att en kvinnas kropp inte är tillgänglig förrän hon uttryckligen gett sitt samtycke. En sådan lagstiftning skulle leda till mer fokus på hur män tar reda på om tjejer verkligen vill och skulle vara mer förankrad i verkligheten, hur män och kvinnor verkligen beter sig.

 

Läs mer om Vänsterpartiets jämställdhetspolitik här:

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer, EO m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Mans-vald-mot-kvinnor-och-andr_H102So249/?text=true

 

En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård, JS m.fl. (P)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-jamlik-och-jamstalld-halso-_H102So400/?text=true

 

Jämställd föräldraförsäkring, WJ m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalld-foraldraforsakring_H102Sf250/?text=true

 

Jämställdhet i skolan, RD m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalldhet-i-skolan_H102Ub393/?text=true

Ensamstående föräldrar, WJ m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ensamstaende-foraldrar_H102Sf266/?text=true