Hoppa till huvudinnehåll

Inflation och prisökningar

Under 2022 har vi sett kraftigt stigande priser vilket leder till en tuff ekonomisk situation för många hushåll, särskilt de med små marginaler. Inflationstakten i juli låg på 8 procent. Priserna på el och drivmedel har ökat med 22 respektive 41 procent och mellan januari och juli har matpriserna ökat med mer än 10 procent. Vänsterpartiet har många förslag för att underlätta för hushållen och stärka deras ekonomi. Hushåll med små marginaler är extra utsatta och är därför prioriterade.

Inför Sverigepriser på el

Sverige har god tillgång till el och producerar betydligt mer än vi använder. Det som ligger bakom de höga elpriserna i Sverige är inte en brist på el utan marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen blir sätter priset för all annan el. Det betyder att de skenande elpriserna i Europa gör det lönsamt för elbolagen att sälja dyrt producerad el och exportera till utlandet. Den produktionen blir då prissättande också för den billiga el som de svenska hushållen använder.

Därför så föreslår vi i Vänsterpartiet att elmarknaden inom landet separeras från vår exportmarknad. Det skulle ge oss Sverigepris på el, som sätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden. Att separera marknaderna på det sättet skulle stabilisera det svenska elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh.

Halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken

Vänsterpartiet föreslår att biljettpriserna i kollektivtrafiken halveras, genom att staten står för halva intäktsbeloppet genererat av biljettintäkter. Och att ett nytt investeringsstöd för kollektivtrafiken implementeras, för att öka klimatambitionerna med kollektivtrafiken och säkerställa förbättrad turtäthet, tydlig klimatprofil och förbättrad tillgänglighet.

Medelpriset för en periodbiljett tätort för en vuxen är i år 660 kronor per månad Medelpriset för ett periodbiljett län för en vuxen är i år 1 459 kronor per månad.

En familj med två vuxna som har periodbiljett sparar alltså omkring 660 eller 1459 kronor per månad beroende på var de bor och typ av biljett.

Inför ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården

Vänsterpartiets föreslår ett högkostnadsskydd för tandvården som fungerar som i sjukvården, så att patienten bara betalar upp till 1200 kronor per 12-månadersperiod. Förslaget ska införas stegvis och vara fullt genomfört under mandatperioden. Den beräknade kostnaden utifrån 2021 år prisnivå är 6,5 miljarder kronor per år.

Stärk a-kassan

Vänsterpartiet vill höja den högsta dagpenningen och grundbeloppet (tak och golv), höja ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd, förbättra kvalificerings- och ersättningsvillkoren och återinföra studerandevillkoret. A-kassans ersättningsbelopp ska även indexeras så att de kopplas till den allmänna löneutvecklingen.

Förslaget innebär att 80 procent av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön om de blir arbetslösa. Vänsterpartiet vill också sluta skatteklyftan så att sjukpenning och arbetslöshetsersättning beskattas lika som lön.

Höj pensionen

Vänsterpartiet vill höja inkomstpensionerna med i genomsnitt 13,4%. En medelinkomsttagare som går i pension efter att reformen är fullt genomförd för drygt 2 000 kronor mer i månaden med vårt förslag. Sammantaget skulle detta innebära att målet om 60% av slutlönen uppnås för majoriteten av landets pensionärer.

Utöver detta vill vi införa en gaspedal i pensionssystemet, som motsvarighet till den broms som redan finns. Denna gaspedal skulle innebära att pensionerna höjs under de perioder då systemet har goda finanser. På sikt kommer detta att garantera en starkare utveckling av pensionerna än dagens ensidiga system, där det enda möjliga utfallet av skiftande konjunkturer är negativt.

Billigare förskola och fritids

Förslaget skulle innebära att avgiften trappas ner, så att hushåll med inkomster upp till 20 000 per månad inte betalar någon avgift alls. Hushåll med inkomster över 72 400 kronor per månad har samma avgift som idag. Däremellan så trappas avgiften ner stegvis. Totalt sett så skulle nästan en halv miljon hushåll få en sänkt avgift för förskola och/eller fritids.

För en familj med två barn och en sammanlagd inkomst på 29 000 kronor skulle det innebära 1 000 kronor i sänkta avgifter varje månad. För en familj med tre barn och en månadsinkomst på 49 000 blir den sänkta månadsavgiften 1 200 kronor.

Sjukförsäkringen

Vänsterpartiet vill förstärka sjukförsäkringen genom flera reformer. Ersättningsnivåerna behöver höjas och regelverken förbättras. Vår förslag är följande:

  • Höj taken i socialförsäkringen – Höj taken i föräldraförsäkringen (föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning) och sjukförsäkringen (sjukpenning och sjukersättning) så att 80 procent av löntagarna får 80 procent av inkomstunderlaget.
  • Höj taket i sjukpenning för arbetssökande – Höj taket i sjukpenningen för arbetssökande till 664 kronor per dag och inkomstindexera det. Ger omkring 3 000 kronor mer per månad
  • Avskaffa sjukpenning på fortsättningsnivå – Avskaffa bestämmelserna om sjukpenning på fortsättningsnivå så att den som har sjukpenning i över ett år fortsatt får 80 procent av SGI istället för 75 procent som gäller idag. Innebär omkring 1 600 kronor mer per månad.
  • Höj ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen – Höj ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen till 80 procent av antagandeinkomsten. Ger omkring 3 000 kronor mer per månad.
  • Lika skatt på lika inkomst – skatteklyftan bör slutas så att sjukpenning och arbetslöshetsersättning beskattas lika som lön.

Avskaffa karensavdraget

Karensavdraget slår hårdast mot arbetare i LO-yrken. Det ökar smittspridningen och försämrar människors ekonomi. Ett avskaffat karensavdrag skulle öka årsinkomsten för en grundskolelärare med omkring 5 000 kronor.