• Hem
  • Vi vill åtgärda...
Nyheter

Vi vill åtgärda rekryteringsproblem i bristyrken

Vänsterpartiet vill satsa 110 miljoner kronor på en sammanhållen statlig politik för att åtgärda rekryteringsproblem i bristyrken.
Det är ett av partiets krav i budgetförhandlingarna med regeringen.

Inom vissa yrkeskategorier råder idag brist på kvalificerad personal. Det handlar delvis om yrkesgrupper som är centrala för en fungerande välfärd, som till exempel lärare, vårdpersonal och socionomer.
Detta hämmar landets utveckling och lägger hinder för att bygga ut välfärden i takt med de stora behov som finns.

– De borgerliga partierna vill sänka lönerna. Vi vill istället anställa fler i välfärden och göra det lättare för den som vill anställa att hitta sökande med rätt utbildning, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill att en nationell samordnare ska kartlägga i vilka yrkesgrupper de mest akuta problemen finns, analysera orsakerna till bristerna och se över vilka ytterligare utbildningssatsningar som behövs.
Den nationella samordnaren ska i sitt arbete ha ett särskilt fokus på nyanlända, då de utgör en viktig resurs.

– Vi vill korta vägen till arbete för nyanlända. De ska under handledning kunna utöva sitt yrke under valideringsprocessen och de som inte helt uppfyller kraven för att utöva sitt yrke ska kunna kombinera utbildning med praktik, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill också ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att aktivt arbeta med den grupp människor som fortfarande befinner sig i asylprocessen.
Det ska läggas särskild vikt vid att väcka deras intresse för att söka sig till arbete inom bristyrken. Även insatserna för att kartlägga och validera kompetensen hos dem ska intensifieras.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64