• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet spelar inte maktspel med klimatet

Idag presenteras delar av Miljömålsberedningens klimat-och luftvårdsstrategi. Vänsterpartiet har varit starkt drivande och fått igenom viktiga skrivningar om hur vi får ner utsläppen från vägtrafik och livsmedelsindustri, men vi reserverar oss mot alltför lågt satta klimatmål, bland annat när det gäller flyget.

– Jag beklagar att man missar möjligheten till skarpare klimatambitioner på transportsektorn och minskningar av flygets snabbt växande utsläpp, säger Jens Holm, klimatpolitisk talesperson och Vänsterpartiets representant i beredningen.

I ett och ett halvt år har den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen arbetat med förslag till långsiktiga klimatmål och en strategi för att uppnå de målen. I mars i år kom det första betänkandet. Idag lämnas det andra över till regeringen.

– Vi stod bakom Miljömålsberedningens första betänkande som innehöll nettonollutsläpp till senast 2045, klimatlag, klimatpolitiskt råd och överlag ett klimatpolitiskt ramverk för bättre ordning av klimatpolitiken. För Vänsterpartiet är det viktigt med breda överenskommelser som säkerställer en långsiktig och ambitiös klimatpolitik, säger Jens Holm.

– Uppdraget för det här slutbetänkandet har varit att ta fram en strategi för att nå klimatmålet 2045 och att ta fram en strategi för renare luft. Jag vill först understryka att vi står bakom luftvårdsstrategin, även om vi hade önskat att ambitionerna hade varit högre.

Läs också ”Vi bidrar inte till sänkta ambitionsnivåer” på DN debatt…

På vilket sätt kan de här förslagen göra skillnad för klimatet?

– På många områden har beredningen verkligen lyckats. Med det här förslaget ska alla politikområden integrera klimataspekten. Det föreslås en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik och cykling ska ges förtur i infrastrukturplaneringen, Sverige ska driva på EU för högre klimatmål, reseavdraget ska ses över, en bioekonomistrategi ska inrättas, liksom strategi för nollutsläpp inom basmaterialindustrin. Utsläppen från livsmedelsindustrin ska minska bland annat genom förändrade kostvanor med mer vegetabilier och mindre kött.

Vad är det som Vänsterpartiet har spelat in och fått gehör för i förhandlingarna?

– Vi ligger bakom formuleringarna om ökade satsningar på kollektivtrafik. Det är även vi som lyft och fått igenom förslag om minskade utsläpp från livsmedelssektorn genom ett förstärkt fokus på vegetabilier och mindre kött.

Varför är de frågorna så avgörande för klimatet?

– Det är helt klart så att utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt om vi åker mer kollektivt och äter mer vegetabiliskt, så det är naturligtvis väldigt glädjande att vår politik har hittat hela vägen fram i det här betänkandet.

Varför reserverar vi oss ändå?

– Beredningen föreslår att utsläppen från transportsektorn ska minska med – 70 procent till 2030.  Det är för lite. Jag beklagar att de målsättningarna blev lägre än vad det, enligt mig, fanns en majoritet för i beredningen. Utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta föreslog ju i sitt betänkande att utsläppen från vägtransporterna skulle minska med 80 procent till 2030 och att det fanns en teknisk potential att minska med 90 procent.

– Och för detta fanns det också en majoritet i beredningen. Men det borgerliga parti som ville minst fick till slut diktera villkoren. Det är inte ok. För övrigt ville vi i Vänsterpartiet att beredningen skulle ha landat på ett mål om fossilfritt helt och hållet i transportsektorn.

Finns det ytterligare skäl?

– Ja. Beredningen föreslår också två delmål; 2030 och 2040, där 2030 egentligen är det enda som är väl definierat. Det är också något vi i Vänsterpartiet anser är alldeles för vagt. Vi hade hellre velat se ett system liknande det i Storbritannien med utsläppsbudgetar i femårsintervall som regeringar blir bundna att följa. Dessutom innebär det här förslaget att våra svenska klimatmål kan uppnås genom uppköp av billiga och osäkra krediter i andra länder. Det är inte ett ok sätt att ta ansvar för våra utsläpp.

– Vi är också mycket kritiska mot att beredningen varken föreslår något mål och konkreta styrmedel för flygsektorns snabbt växande utsläpp, eller har lyckats enas om ett kompletterande mål för utsläpp som kommer från det vi konsumerar.

Vänsterpartiet har stärkt vår gröna profil väsentligt de senaste åren. Kommer det att märkas även med vårt ställningstagande i Miljömålsberedningen?

– Absolut. Vi är nu Sveriges mest konsekventa och mest ambitiösa klimatparti. Jag vill understryka vikten av att hitta långsiktiga överenskommelser för klimatpolitiken, det har hela tiden varit vår ingång i arbetet med Miljömålsberedningen, och vi är självfallet glada för bra politik vi fått igenom.

– Men när vi märker att det politiska spelet sätts före det sakpolitiska innehållet, då tvekar vi heller inte att säga ifrån. Vänsterpartiet spelar inte maktspel med klimatet. Vi sätter politiken före positionen.

– Ska vi göra rättvisa åt det Sverige lovat i och med klimatavtalet i Paris och rädda klimatet för kommande generationer, då behöver vi stå fast vid höga klimatambitioner, ta matchen med ekonomiska intressen som spjärnar emot och säga ifrån mot partier som bakom vackra fraser springer deras ärenden.

 

Klimatstrategin – ambitioner ska höjas, inte sänkas