• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet lägger fram principer för vår ekonomiska politik

Klassamhället är rått och brutalt. Det påverkar de liv vi tillåts leva, vår hälsa, våra uppväxtvillkor, skolresultat och hur länge vi lever. I Sverige lever vi olika länge beroende på vilken klass vi tillhör. Är du en vinnare eller förlorare beror på hur mycket pengar du har, vilka dina föräldrar är eller vilket kön du har.

Våra liv har blivit ännu mer av en lottodragning där vissa föds med tur och andra inte. Så ser vårt samhälle ut. Klassamhället lever och frodas och tillåts göra det. Men det är politikens uppgift att förändra.

Idag presenterar Vänsterpartiet för första gången principerna för vår ekonomiska politik under den här mandatperioden. Med vår politik får de rikaste dela med sig och bidra efter förmåga, välfärden stärks och byggs ut, politiken når landsbygd och förorter, tryggheten ökar och vi hjälper varandra. Så bygger vi ett samhälle som håller ihop och där vi tar hand om varandra. Vi har en ekonomisk politik för förändring och jämlikhet.

Vi menar att följande principer och förslag bör styra den ekonomiska politiken:

  • Klimatomställningen måste synas tydligt i den ekonomiska politiken. De offentliga investeringarna ska öka i utbyggd järnväg och i tillgången till busstrafik, i förnyelsebar energi, vattenförsörjning, fiber, laddinfrastruktur och i ny teknik. Då går klimatomställningen snabbare. Det offentligas andel av ekonomin ska tillåtas ta större utrymme. Det är bra för klimatet och skapar ett rättvisare samhälle för oss alla.
  • Det behövs ett nytt skattesystem som omfördelar från hög- till låginkomsttagare. Skattekvoten ska öka så att vi kan bygga ut välfärden med bättre kvalitet, inte bara bibehålla dagens kvalitet. Vård, skola och omsorg behöver tiotals miljarder de närmaste åren för att enbart klara dagens kvalité. Till skillnad från övriga partier så nöjer vi oss inte med att konstatera det utan tillför resurserna också.
  • Kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv och höga inkomster ska beskattas mer än i dag. Låg- och medelinkomsttagare ska betala något mindre i skatt. Sjuka och arbetslösa ska ha samma skattekvot som övriga i samhället.
  • Det behövs systematiska och långsiktiga satsningar på förbättrade löner och arbetsvillkor inom vård och omsorg.
  • Vi måste kraftsamlas kring bostadsbristen. Ingen människa fungerar väl om den inte har ett eget hem att bo i. Därför föreslår vi ett bostadsprogram med statliga topplån till byggherrar, att staten bygger upp en egen kapacitet med ett eget byggbolag för att bygga energieffektiva hyresrätter med rimliga hyror och utökade investeringsstöd för byggande i hela landet.
  • Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska stärkas. Alla kan vi ha oturen att bli sjuka eller förlora jobbet. Men i dag är regelverken alldeles för hårda och utestängande. Det leder till att många inte omfattas av försäkringarna eller får avslag på sina ansökningar om till exempel sjukpenning eller sjukersättning. Det är inte rimligt. Därför föreslår vi att regelverken ändras och ersättningsnivåerna höjs. Ingen ska behöva känna ekonomisk utsatthet i en svår livssituation.
  • Skatteutjämningssystemet ska ses över. Boende i Dorotea eller Årjäng ska inte behöva betala betydligt mer i kommunalskatt än de boende i Danderyd eller i Vellinge. Det är inte heller rimligt att tillgången till kommunal service, sjukvård och statlig service ska utarmas för att man bor på landsbygden. Tillgången till välfärd, service och infrastruktur måste stärkas på landsbygden och i förorterna.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, för Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk