• Hem
 • Ulla Andersson ...
Pressmeddelanden

Ulla Andersson (V): Nu sätter vi fingret på stoppknappen till bankernas pengatvättomat

På grund av de misstänkta problemen med penningtvätt i det svenska banksystemet tar idag Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ett gemensamt utskottsinitiativ för att förmå regeringen att agera.

– Gång på gång får vi ta del av rapporter om misstänkt pengatvätt. Det är oacceptabelt. Nu måste politiken agera skyndsamt för att minimera riskerna gällande penningtvätt och annan skadlig verksamhet i banksystemet . Under skandalen med Swedbank  har regeringen endast haft något samtal med bankledningen i Swedbank och med Finansinspektionen. Det räcker inte, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Genom åren har  lagskärpningar genomförts, bötesbelopp höjts och Finansinspektionen fått utökade resurser. Ändå återkommer fall med penningtvätt och misstänkt penningtvätt och annan skadlig bankverksamhet. Den utredning som Finansinspektionen initierat om den misstänkta penningtvätten inom Swedbank är nödvändig och bra, men inte tillräcklig.

– Vi har sett nog av den galopperande girigheten i bankerna som bara tycks fortsätta. Politiken behöver skärpa sitt ansvar betydligt för att säkerställa att problemen med penningtvätt inte återupprepas och att ingen annan förtroendeskadlig verksamhet tillåts förekomma, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tar nu ett gemensamt utskottsinitiativ där man föreslår regeringen att senast juni 2019 tillsätta en utredning i syfte att komma till rätta med den omfattande penningtvätten inom bankväsendet.

Utredningen bör uppdras att se över följande:

 • Hur vi ska säkerställa att Fi har tillräcklig kapacitet:– Vilka eventuella resurstillskott som behövs för att myndigheten ska kunna sköta tillsynsuppdraget på ett tillfredsställande sätt.-Hur den höga personalomsättningen hos Fi kan brytas, särskilt gällande expert- och tillsynsroller. Detta kan t.ex. handla om förbättrade villkor. Översynen bör också särskilt pröva frågan om stärkta karantänsregler.

  -Möjligheten att finansiera stärkta resurser med höjda tillsynsavgifter för bankerna.

 • Vilka eventuella lagändringar eller andra åtgärder som behövs för att Finansinspektionen ska kunna få ett utökat handlingsutrymme i sitt tillsynsuppdrag:-Möjlighet för myndigheten att ingripa snabbare med sanktioner mot bankerna.-Möjlighet för myndigheten att använda fler eller skarpare sanktioner, t.ex. genom att ges möjlighet att ta över vissa kontrollfunktioner hos en bank vid fler typer av riskscenarier än vad som tillåts i dag.

  – Övriga förslag på utökning av myndighetens mandat som utredningen finner lämpliga för att uppnå en god penningtvättstillsyn och tillsyn över annan förtroendeskadlig verksamhet.

  – Se över om och i så fall på vilket sätt banksekretessen bör ändras så att banker kan utbyta information med varandra gällande högriskkunder som antas ägna sig åt penningtvätt”

 • Huruvida Finansinspektionens struktur och/eller arbetssätt samt ansvarsfördelning i förhållande till andra myndigheter behöver förändras för att myndigheten ska kunna sköta tillsynsuppdraget på ett tillfredsställande sätt:
  – Vad som eventuellt bör ändras i Finansinspektionens arbetssätt utifrån en analys av varför Finansinspektionen inte ageradetidigare i fallet  Swedbank. .- På vilket sätt Finansinspektionens samarbete med motsvarande myndigheter utomlands och inom internationella samarbetsorgan för penningtvättsbekämpning kan förbättras.-Huruvida strukturen kring tillsyn och brottsutredningar kring penningtvätt bör ändras, t.ex. genom utformandet av en ny myndighet utifrån den holländska modellen med en specialenhet under en specialåklagare, eller genom förändrad dimensionering av befintliga myndigheter

  – På vilket sätt återkopplingen till bankerna kan stärkas. Myndigheterna är helt beroende av bankernas rapportering kring misstänkta transaktioner och strukturerad återrapportering om hur myndigheterna agerat kring dessa är av betydelse för samarbetet.

  – Ifall en återkommande utomstående granskning av Finansinspektionen är ett sätt att bistå dem i en ständig utveckling av Finansinspektionens arbete.