• Hem
  • Trygga jobb med...
sida

Trygga jobb med schyssta villkor

Vänsterpartiet driver en politik för fler jobb och ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med schyssta villkor och rimliga löner för alla – oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller hur länge man har varit arbetslös. Vi gör inte skillnad på folk. Vi ställer inte grupper mot varandra. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop.

Mer resurser till kommuner och landsting
Det behövs fler anställda i välfärden. Vänsterpartiet vill öka statsbidragen till kommuner och landsting för att ge förutsättningar för att få en äldreomsorg som innehåller mer än bara livets nödtorft, mindre barngrupper i förskolan och en socialtjänst som har tid att se varje behövande barn.

En aktiv arbetsmarknadspolitik
Riktade insatser i form av subventionerade anställningar och utbildning för personer som har svårt att få jobb (ungdomar utan gymnasieexamen, nyanlända, långtidsarbetslösa) och satsningar på utbildningar inom bristyrken så som byggnadsarbetare och undersköterskor.

En bättre arbetslöshetsförsäkring
Höjda ersättningsnivåer, förbättrade möjligheter att deltidsstämpla, göra det möjligt för fler att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.

Trygga jobb
Fast anställning ska vara norm på arbetsmarknaden – det ska krävas särskilda skäl att anställa någon tillfälligt (avskaffa allmän visstid, förhindra stapling av visstidsanställningar). Lagstiftningen vid inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag ska skärpas – företag ska inte kunna hyra in personal vid permanent behov av arbetskraft.

Rätt till fasta jobb på heltid
Heltidsanställning ska vara norm på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm och deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Ordning och reda på arbetsmarknaden I – förhindra social dumpning och underbudskonkurrens
Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal – oavsett om man är bosatt i Sverige eller arbetar tillfälligt här. Lex Laval ska rivas upp. Facket ska ha rätt att ta strid för svenska kollektivavtal för alla arbetstagare oavsett bakgrund. Det kräver förändringar på EU-nivå; ändra utstationeringsdirektivet, inför ett juridiskt bindande socialt protokoll som garanterar fackliga rättigheter, ge den svenska kollektivavtalsmodellen ett permanent skydd.

Ordning och reda på arbetsmarknaden II – rättvisa villkor för arbetskraftsinvandrare
Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare från tredje land. Inför rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor. Arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden ska inte riskera utvisning. Arbetstagare som beviljats arbetstillstånd hos en arbetsgivare som brutit mot anställningsavtalet bör få stanna i Sverige hela tillståndstiden ut för att söka ny anställning.

Ordning och reda på arbetsmarknaden III – bättre regelverk kring subventionerade anställningar
Motverka oegentligheter, fusk och överutnyttjande inom arbetsmarknadspolitiken: Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare. Skärpt för- och efterhandskontroll av arbetsgivare som tar emot subventioner. Samråd med facket inför varje anvisning till arbetsplatsförlagd insats.

Validering av yrkeskunskaper
Vänsterpartiet anser att det saknas ett samlat grepp om den validering som rör yrkeskunskaper. Hur detta hanteras ser mycket olika ut runt om i landet och inom olika branscher. För att skapa likvärdighet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet anser vi att Arbetsförmedlingen bör ha huvudansvaret för validering av yrkeskunskaper. Universitets- och Högskolerådet bör fortsatt ha huvudansvar för bedömning av utländsk utbildning, men AF får huvudansvar för validering av yrkeskunskaper/reell kompetens – inte utbildning/formell kompetens.

Stärkta krav på att arbetsgivare lämnar info om lediga jobb till arbetsförmedlingen.
En effektiv matchning på arbetsmarknaden förutsätter en gemensam plats där lediga jobb utannonseras. Kravet på arbetsgivare att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen bör därför återinföras. För att den reformen ska få avsedd effekt krävs att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla sitt arbetssätt så att de ger arbetsgivare starkare incitament för att anmäla lediga platser. Mer fokus måste läggas på att anvisa rätt sökande till rätt plats.