Tidsplan för trygga och bra jobb


På 1 maj talade Jonas Sjöstedt i Uppsala och Västerås. I sitt tal gick han ut med ett förslag till tidsplan för tre arbetsrättsliga reformer. Han menade att regeringen är passiv och uppmanade den att agera.

– Med rätt beslut kan vi minska otryggheten och stärka löntagarna. Ändå gör regeringen nästan ingenting. Därför lägger Vänsterpartiet fram en tidsplan för tre avgörande reformer som vi vill genomföra före nästa val, sa Jonas Sjöstedt i talet.

Vänsterpartiet vill:

2016: Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Detta är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan nästa år.

2017: Förbjud inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta behov. Den exakta lagstiftningen behöver utredas, bland annat för att vara förenlig med EU:s bemanningsdirektiv, men ska kunna vara på plats under 2017.

2018: Lagstifta om rätt till heltid. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Lyckas inte parterna lösa frågan bör lagstiftning komma på plats senast under våren 2018.

– Otryggheten innebär att många idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det blir svår att få bostad och det försvårar facklig organisering. Särskilt är det kvinnor och unga i arbetaryrken som drabbas. Men det går att göra något åt det här och det måste ske under mandatperioden, sa Jonas Sjöstedt.

Läs hela Jonas Sjöstedts tal här.

Läs mer om tidsplan för trygga och bra jobb.

3 kommentarer till “Tidsplan för trygga och bra jobb”

  1. Roger

    Jag hör oftast i Jonas Sjöstedts tal att bemanningsföretag står för otrygga jobb. Men jag har aldrig hört någon förklaring om vad som är otryggt, bara att det är otryggt Ge exempel, förklara tack.

  2. marant

    Tack för din fråga Roger. Relationerna vid uthyrning är mer komplicerade än förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eftersom också en tredje part, det inhyrande företaget, är inblandat. Det försvårar möjligheterna att driva en effektiv facklig verksamhet. Det gör det svårare för de fackliga organisationerna att skydda arbetstagarens anställnings- och arbetsvillkor och att undvika att diskriminering och godtycke sker. Det är också svårare för anställda i uthyrningsföretag att få det inflytande i arbetslivet som de har rätt till och de har också ofta mindre möjlighet att ta del av kompetensutvecklande åtgärder.

  3. Patrik Olofsson

    För bemanningsanställda räcker det med att det inhyrande företaget säger åt den bemanningsanställde ”jag vill inte ha dig” för att den inhyrde ska anses outhyrningsbar och därmed bli uppsagd p g a arbetsbrist. Är du direktanställd av din arbetsgivare, kan han inte bara säga ”jag vill inte ha dig”. Det måste finnas saklig grund för uppsägning; d v s du måste ha gjort något fel.