• Hem
  • Stärk stödet ti...
Nyheter
Bild på två händer som håller i svensk potatis.

Stärk stödet till lantbruken

Sommarens torka har gett stora problem för vårt lantbruk. Extremväder kommer att bli allt vanligare som en effekt av klimatförändringarna och kraftigare åtgärder krävs för att både minska våra utsläpp och förbättra vår klimatanpassning. En rimlig slutsats av sommarens krissituation är att Sverige bättre måste värna om vårt jordbruk och våra jordbrukare för en hållbar livsmedelsförsörjning även i framtiden.

Klimatförändringarna kommer att kräva förändringar för en mer hållbar konsumtion och för en livsmedelsförsörjning som även fungerar under tider av kris.

För att rusta för en sådan omställning anser Vänsterpartiet att Sverige måste stärka vår självförsörjningsgrad av livsmedel som i dag endast ligger runt 50 procent.

Sverige bör därför anta en långsiktig nationell målsättning om att självförsörjningen bör uppgå till minst 80 procent. Kan Finland uppnå det så kan även vi. För några decennier sedan hade även vi en självförsörjning i nivå med vårt grannland.

För att stärka vårt jordbruk efter sommarens akuta påfrestning och på sikt ge förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad vill vi bland annat genomföra dessa åtgärder:

  • Stärk stödet för hållbar växtbaserad mat och proteingrödor. För att stärka konsumtion och inhemsk produktion av hållbar mat vill vi stärka produktion av växtbaserade livsmedel som till exempel baljväxter. En ökad svensk produktion av proteingrödor vore inte bara bra för miljön och folkhälsan utan skulle också stärka vår beredskap vid krissituationer.
  • Öka miljöersättningen för betesmarker. Vänsterpartiet har i budgetsamarbetet med regeringen fått igenom en höjd ersättning för ängs- och betesmarker från och med 2018. Vi anser att ersättningen fortsatt bör höjas för de lantbrukare som betar sina marker. Det stärker förutsättningarna för våra lantbrukare, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden.
  • Klimatanpassa jordbruket. Lantbrukare kan i dag få investeringsstöd för fossilfria arbetsmaskiner genom Klimatklivet som införts under mandatperioden. Vi vill stärka detta stöd som minskar utsläppen. Men lantbruket behöver även rustas för att bättre klara extremväder med torka eller stora nederbördsmängder. Det behövs därför stärkt stöd för att klara jordbrukets behov av både vatten och avvattning.
  • Stärk det nationella krispaketet till lantbruket. Vänsterpartiet ser regeringens stöd till lantbrukarna på 1,2 miljarder kronor som ett viktigt första steg att mildra effekterna av sommarens extremväder.

Håkan Svenneling (V)
landsbygdspolitisk talesperson

Dela den här sidan:

Kopiera länk