• Hem
  • Sätt barnen i f...
Internt

Sätt barnen i främsta rummet

Det är otroligt glädjande att se det stora engagemang som finns runt om i Sverige för barn som far illa i asylprocesser eller av utlänningsslagstiftning. Det visar att Sverige är en mycket varmare och generösare plats än vår lagstiftning just nu tillåter.

Vi vill se konkreta förändringar
Vänsterpartiet föreslår fem konkreta förändringar i lagstiftningen som skulle skapa tydligt barnperspektiv i migrationspolitiken:

  1. Gör Barnkonventionen till lag så att barnets bästa väger tyngst i alla lägen. Så länge Barnkonventionen endast är en rekommendation har barnperspektivet inte rättslig tyngd utan underordnas annan lagstiftning.
  2. Låt Lagen om Vård av Unga väga tyngre än Utlänningslagen. Då skulle barn inte längre kunna utvisas med den förälder som misshandlat eller utnyttjat dem.
  3. Ändra Utlänningslagen så att familjer som redan befinner sig i Sverige slipper splittras för att söka uppehållstillstånd från hemlandet.
  4. Slopa Dublinförordningen för barn. Sverige kan, liksom Frankrike redan gör, pröva barns ansökan självt och inte skicka tillbaka barnet till det EU-land det först kom till.
  5. Vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” så att barn med stora medicinska behov eller mycket svåra livsöden kan få skydd eller behandling i Sverige.

Så kan du göra skillnad
Vi som vill se en mänsklig flyktingpolitik är fler än de som vill se en omänsklig. Men vi är inte lika bra på att göra våra röster hörda. Vi behöver bli fler som engagerar oss för att sätta barnen i främsta rummet. Det kan du göra genom att skriva brev till företrädare för politiska partier, insändare till din lokala tidning, samla namnunderskrifter på lokala affären, engagera dig i lokala asylkommittén, ordna loppis eller lotteri till förmån för organisationer som arbetar med asylsökande t ex Läkare i världen eller hjälpa till med läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn i din hemkommun.

Tillsammans kan vi få till stånd nödvändiga lagändringar som visar att Sverige är varmt och generöst för barn.

http://www.farr.se/

http://www.ingenillegal.org/

http://manniskohjalp.se/volontar

http://redcross.se/bli-frivillig/

http://www.lakareivarlden.org/node/9

http://fristadsfonden.se/