• Hem
  • Satsa på sjukvå...
Nyheter

Satsa på sjukvården redan i sommar

Vänsterpartiet vill satsa 400 miljoner kronor på bättre tillgänglighet i sjukvården. Partiet driver kravet i förhandlingarna med regeringen om vårändringsbudgeten för att satsningen ska kunna komma vården till godo redan till sommaren.

– Vården ska finnas där när vi behöver den. Men idag finns det stora grupper som inte har samma tillgång till vården som andra. Därför vill vi se mobila team som når unga där det inte finns ungdomsmottagningar och andra team som når äldre i hemmet, säger Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har tidigare fått igenom flera miljarder i satsningar på bland annat förlossningsvården, psykiatrin och vårdpersonalens villkor. Det nya förslaget fokuserar på tillgängligheten i vården.

– Behoven ser olika ut i olika landsting, på vissa håll är det flexiblare öppettider på vårdcentralen som behövs. Om vi ser till att primärvården blir lättare att nå så avlastar vi samtidigt akutsjukvården för kortare väntetider där. Att alla får den vård de behöver är en jämlikhetsfråga, säger Jonas Sjöstedt.

Tre områden som Vänsterpartiet ser att en sommarsatsning på tillgänglighet exempelvis kan gå till är:

Mobila team för ungdomar och unga vuxna
På somrarna stänger många ungdomsmottagningar ner trots att behovet kvarstår, kanske till och med ökar under sommartid. God tillgång på ungdomsmottagningar tjänar många syften. Det är ett ställe där unga kan få svar på frågor kring sin psykiska och fysiska hälsa men även stärka sig i sin sexuella utveckling samt identitetsutveckling. Ungdomsmottagningarna har också givits ett viktigt uppdrag i att vara första linjen vad gäller psykisk ohälsa för ungdomar upp till 23 år. Dessutom kan smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar begränsas eftersom man upptäcker sjukdomarna tidigare.

Vi vill se mobila team som täcker upp där ungdomsmottagningarna inte är tillgängliga på sommaren. Detta kan exempelvis ske i form av en buss som parkerar på lämpliga platser och slår upp dörrarna för besök. De mobila teamen ska ha fokus på psykisk ohälsa men även kunna ge preventivmedelsrådgivning. De bör särskilt rikta sig till områden där tillgängligheten är dålig, så som i mindre orter med långa avstånd till närmsta ungdomsmottagning. Även i storstäder finns behov och då i synnerhet storstädernas ytterområden som i flera fall har sämre tillgänglighet till primärvård.

Mobila team för äldre
Satsningen ska även kunna gå till mobila team som gör hembesök hos äldre. De ska erbjuda tvärsektoriell geriatrisk vård. När gamla inte kan få adekvat vård på befintliga boenden eller vårdcentraler söker sig allt fler till akutmottagningarna vilket skapar oönskade effekter där. Det finns goda erfarenheter från de landsting/regioner, bland annat Skåne och Jönköping, som provat modeller med ambulerande sjukvårdsteam. I Uddevalla kunde till exempel 86 procent av det mobila vårdteamets patienter med hemsjukvård stanna kvar hemma.  Det har sparat pengar samtidigt som det har minskat såväl antalet vårddagar som mängden akutinläggningar. Dessutom resulterar det i nöjdare och tryggare patienter. Patienter håller sig friskare i sin hemmiljö.

Bättre öppettider i primärvården
Ett tredje sätt att öka tillgängligheten i vården är flexiblare öppettider på vårdcentraler. Alla människor kan inte söka sig till sina vårdcentraler under kontorstid. Det finns ett behov av primärvård också utanför de traditionella öppettiderna, till exempel öppet till klockan 22 en eller ett par gånger i veckan. Detta överensstämmer också väl med förslagen i den stora sjukvårdsutredningen som menar att primärvården bör få ett tydligare akutuppdrag och därmed ha flexiblare öppettider. Satsningen ger möjlighet för landstingen att välja ut ett antal vårdcentraler som kan arbeta mer flexibelt.